دانلود رایگان


بررسي تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق - دانلود رایگاندانلود رایگان برق به عنوان صنعت زير بنايي در فرآيند توسعه اقتصادي کشور، نقشي ارزنده و اساسي دارد که بستر لازم را براي پويايي کشور در زمينه هاي مختلف فراهم مي سازد

دانلود رایگان
بررسي تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه های استان گیلان فصل اول: كليات تحقيق فصل دوم: مرور منابع و ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق
بخش دوم....37
بخش سوم...53
فصل سوم: روش اجرای تحقيق مواد و روش ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق
فصل پنجم: بحث، نتيجه گيري و پيشنهادها
چکيده برق به عنوان صنعت زير بنايي در فرآيند توسعه اقتصادي کشور، نقشي ارزنده و اساسي دارد که بستر لازم را براي پويايي کشور در زمينه هاي مختلف فراهم مي سازد. تنوع بخشي به منابع توليد برق نيز از الويت اول اين صنعت است. از اين رو پژوهش حاضر سعي در مقايسه بهاي تمام شده يک کيلو وات ساعت توليد برق با مولد هاي سيکل ترکيبي، گازي، بخار و بادي در نيروگاه هاي استان گيلان با نام نيروگاه سيکل ترکيبي گيلان، نيروگاه گازي و بخار با نام شهيد بهشتي لوشان و نيروگاه برق بادي سبز منجيل دارد. روش تحقيق اين پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با توجه به اينکه با يک چها چوب نظری آغاز می شود و سپس از يافته های استنتاج به عمل می آيد روش فرضی قياسی خوانده می شود. براي اين منظور اطلاعات لازم از طريق مطالعه کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک موجود در نيرو گاه هاي فوق و همچنين با همکاري دفتر فني مبني بر ارائه اطلاعات توليد، جمع آوري گرديد. پس از بررسي هاي به عمل آمده، هزينه هاي توليد نيروگاه هاي فوق استخراج شده از صورت هاي مالي، و مقدار توليد در سال هاي مورد بررسي باروش هاي آماري مناسب و معيار هاي سنجش بهاي تمام شده يک واحد برق توليد شده در سه نيرو گاه فوق اقدام شد. نتايج حاصله گويای اين مطلب است که طي سال هاي مورد بررسي، بهاي تمام شده يک کيلو وات ساعت برق توليدي در مولد سيکل ترکيبي، کمتر از ساير مولد ها بوده و بهاي تمام شده يک کيلو وات ساعت برق توليدي در مولد گازي با اختلاف کمی، نزديک به بهاي تمام شده سيکل ترکيبي است. در مولد بخار نيز با تطبيق هزينه هاي توليد بخار با ساير مولد هاي توليد، منتج به بالا بودن هزينه هاي توليد اين مولد نسبت به ساير مولد هاي مي باشد. و در نهايت بهاي تمام شده مولد بادي بيشتر از ساير مولد ها است و دليل آن نيز از وضعيت اقليمي، جغرافيايي و آب و هوايي است که مولد باد به آن وابسته است. طبيعي است که اين محدوديت توليد باعت عدم استفاده از ظرفيت کامل مولد هاي بادي شده و با توجه به ماهيت هزينه توليد برق که جزء هزينه های ثابت هستند، موجب افزايش بهاي تمام شده توليد برق مي گردد. براي محاسبه يافته هاي تحقيق و استنباط آماري اقدام به محاسبه ميانگين و انحراف معيار نمونه آماري نموده و براي محاسبات آماری ازآنجائي که فقط يک عامل يعني (شيوه توليد)را عامل تاثير گذار بر متغير وابسته (بهاي تمام شده توليد برق) مورد بررسي قرار مي دهد لذا از تحليل واريانس يک عامله ANOVAاستفاده شد.و تي ستودنت (student’s t-test) براي پيش بيني تغييرات و تطبيق يک متغير براساس متغير ديگر استفاده مي شود. کلمات کليدي : بهاي تمام شده، کيلو وات ساعت برق، مولد هاي برق سيکل ترکيبي، مولد هاي برق گاز، مولد هاي برق بخار، مولد هاي برق باد. 1-2 بيان مسئله پژوهش:
1-3 ضرورت و انگيزه پژوهش: 1-4 اهداف پژوهش:
1-5 بيان موضوع تحقيق : 1-6 فرضيه اصلي: 1-8 روش جمع آوري اطلاعات مدل نظري تحقيق
شيوه های توليد برق با مولد های سيکل ترکيبی، گاز، بخار و باد
بهای تمام شده يک کيلو وات ساعت برق
1-9 مدلهاي آماري تحليل واريانس يک عامله
Yij=µ+ɑiij i=1,2,3,....k j=1,2,3,....k
Yijمتغير وابسته گروهi- امومشاهدهj- ام، ɑiاثر سطح i- اممتغير مستقل وƐijخطا مي باشد.
2 برابر است با:
1-10تحليل واريانس 1-11 قلمرو زماني تحقيق:
1-12 قلمرو مکاني تحقيق:
تعاريف مفهومي و عملياتي


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسي تطبیقی بهای تمام شده


یک کیلووات ساعت برق تولید شده


word


دانلودپایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح توجیهی توليد به ليمو، و خيارشور

کتاب ۷ قانون معنوی موفقیت

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت تدریس و اجرای موسیقی

سمینار درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی1

نظم در مدارس

نمونه رضایتنامه حضور در مدرسه جهت کلاس فوق

دانلود پروژه طراحی وب سایت با ASP

مزاياي شبكه‌ هوشمند

بررسي رابطه بين شاخص هاي هزينه نمايندگي با حق

آموزش صرف افعال فرانسوی