دانلود رایگان


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اندازه گیری، سنجش - دانلود رایگان



دانلود رایگان درس اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی در 315 اسلایدمقدمه مهم ترین فعالیتی که پس از اجرای برنامه های آموزشی صورت می گیرد ارزیابی از دانش آموزان است. ارزیابی فرآیندی است که بوسیله آن میزان دست یابی بهاهداف آموزشی برای معلم و شاگرد تعیین می گردد. برای این که عملکرد دانش آموز بطور شایسته معین شود معلم بر اساس ملاکهای خاص خود و میزان تغییری که در رفتار شاگرد پدید آمده است داوری می کند. در واقع ارزیابی آخرین مرحله از فعالیتهای آموزشی معلم و تکمیل کننده سایر فعالیتهای اوست.


انواع ارزیابی

در این مرحله معلم با استفاده از روشها و فنون مختلف اندازه گیری و ارزشیابی بازده یادگیری دانش آموزان و دانشجویان را سنجش می کند و میزان توفیق آنان را در دستیابی به اهداف آموزشی تعیین می نماید. همچنین معلم با انجام این کار میزان موفقیت و شکست خود را در پیاده کردن مراحل مختلف طرح آموزشی تعیین می کند. او با بهره گیری از نتایج حاصل از ارزشیابی بازده یادگیری دانش آموزان و دانشجویان می تواند مراحل پیشین طرح آموزشی خود را وارسی کند، اشکالات کار را تشخیص دهد و در رفع آنها بکوشد.
ارزیابی ممکن است در پایان دوره آموزشی صورت بگیرد که به آن ارزیابی نهایی یا تراکمی گفته می شود و منظور از آن تعیین نوع عملکردها یا هدفهای نهایی است. معلم به کمک این ارزیابی معلوم می کند که یاد گیرندگان تا چه میزانی به اهداف اصلی درس دست یافته اند و پیشرفت کلی آنان چه وضعی دارد. علاوه بر این نوع ارزیابی ، ارزیابی دیگری وجود دارد که نه در پایان دوره آموزشی بلکه در طول دوره آموزشی اجرا می شود و هدف از آن این است که از نحوه یادگیری و پیشرفت دانش آموزان اطلاع حاصل گردد و به رفع مشکلات و ضعفهای اجتماعی پرداخته شود.

به این نوع ارزیابی ، ارزیابی تکوینی گفته می شود چون زمانی اجرا می شود که یادگیری هنوز در حال تکوین و شکل گیری است. با استفاده از نتایج حاصل از این ارزشیابی معلم می تواند در زمانی که هنوز یادگیری در جریان است و امکان رفع مشکلات یادگیری دانش آموزان و برطرف کردن نواقص روش آموزشی معلم میسر است به انجام چنین کاری اقدام کند.


ارزیابی با استفاده از آزمونها امروزه برای سنجش و ارزشیابی دانش آموزان در مدارس و دانشگاهها از چند آزمون بیش از همه استفاده می شود که عبارتند از آزمونهای تشریحی ، آزمونهای کوته پاسخ و آزمونهای عینی و آزمونهای شفاهی. در آزمونهای تشریحی یا انشایی دانش آموز به یاری مفاهیم و بیان خود به پرسشها پاسخ می دهد. آزمون عینی که از پرسشهای زیاد و متنوع تشکیل یافته است از آزمون شوندگان می خواهد در بیان پاسخهای مختلف برای هر پرسش پاسخ درست را بیابند و در پاسخنامه مشخص کنند. آزمونهای کوته پاسخ در حد فاصل میان آزمونهای تشریحی و عینی قرار دارند.

آزمون کوته پاسخ انواع مختلف سوالات کامل کردنی ، نقطه چین و چواب کوتاه را شامل می شود. آزمون شفاهی برای دانش آموزان با هدف آزمون دانش آموزانی که نمی توانند از دستهای خود بطور شایسته بهره جویند تهیه شده است ولی معمولا در کلیه مدارس رواج قابل توجهی دارد. این روش موجب حفظ کردن طوطی وار مطالب توسط دانش آموزان می شود و وقت زیادی از کلاس را تلف می کند. این روش برای کلاسهای پرجمعیت نمی تواند مناسب باشد.
ارزیابی با استفاده از مشاهده رفتار معلم برای آن که ادراک و شناخت درستی از شاگرد داشته باشد می تواند رفتار او را در موقعیتهای مختلف درسی و در برخورد با شاگردان به صورت داستان یا شرح حال به نگارش درآورد. وی در این باره همچون گزارشگر واقعیتها را با صراحت و دقت و دور از هر گونه پیش داوری آن گونه که مشاهده کرده است شرح می دهد.
ارزیابی با استفاده از طرحها و گزارشها طرحها و گزارشهایی که شاگرد در فعالیتهای درسی و آموزشی فراهم می کند به نوبه خود بیانگر موفقیت شاگرد در اهداف آموزشی است. یکی از تدبیرهای ارزنده معلمان این است که دانش آموزان خود را به نحوی وادار به تهیه طرحها و گزارشهای علمی و هنری کنند و نتیجه کار خود را به صورت گزارشهای کتبی و مصور ارائه دهند.
ارزیابی با استفاده از آزمونهای پیشرفت تحصیلی میزان شده آزمونهای میزان شده را می توان درباره عملکردهای فرد ، کلاس ، مدرسه یا یک بخش فرهنگی در رابطه با گروه مشابه به کار برد. این آزمونها معمولا از مجموعه ای از چند آزمون تشکیل می شوند راهنمای ویژه ای برای اجرا دارند که در تمامی افراد و گروهها به یکسان باید مورد اجرا قرار گیرد و بطور کلی آزمونهای استانداردی برای گروههای مختلف هستند.

فهرست مطالب:
فصل اول: تعريف و انواع آزمونها در آموزش و پرورش و روانشناسي
وسايل اندازه گيري در آموزش و پرورش و روانشناسي
تعاريف آزمون از ديدگاه صاحب نظران
انواع آزمون ها
توضيح مختصر آزمونهاي توانايي
و...
فصل دوم: تهیه طرح آزمون پیشرفت تحصیلی
نمونه هاي از هدفهاي رفتاري
تعيين ويژگيهاي هدفهاي رفتاري در نمونه سوال
موارد استفاده جدول مشخصات
مراحل تهيه و طرح يك آزمون پيشرفت تحصيلي
ويژگيهاي هدفهاي كلي و رفتاري
و...
فصل سوم: آزمونهای تشریحی
انواع آزمونهای تشریحی
ویژگیهای آزمونهای گسترده پاسخ
نمونه سؤال آزمون گسترده پاسخ
موارد استفاده آزمون گسترده پاسخ
ویژگیهای آزمون محدود پاسخ
و...
فصل چهارم: آزمونهای کوته پاسخ
تعريف آزمون كوته پاسخ
انواع آزمونهای کوته پاسخ
مشخصات انواع آزمونهاي كوته پاسخ
کاربرد آزمونهای کوته پاسخ
محاسن آزمونهای کوته پاسخ
و...
فصل پنجم: آزمونهاي صحيح ـ غلط و جور كردني
آزمون عینی
انواع آزمونهای عینی
توضيح مختصر آزمونهاي عيني
ويژگيهاي مهم آزمونهاي عيني
كاربرد آزمونهاي عيني
و...
فصل ششم: آزمونهای چند گزینه ای
آزمون چند گزينه اي
قسمتهای اصلی سوال چند گزینه ای
تعداد گزينه هاي سؤالهاي چند گزينه اي
شكل سؤالات چند گزينه اي
انواع سؤالهاي چند گزينه اي
توضيح انواع سؤالات چند گزينه اي
محاسن سؤالات چند گزينه اي
و...
فصل هفتم: سنجش هدفهاي آموزشي مختلف با انواع آزمونها
طبقه بندی هدفهای آموزشی دانش
نمونه سؤال دانش اصطلاحات
نمونه سؤال دانش واقعيتهاي مشخص
نمونه سؤال دانش امور قراردادي
نمونه سؤال دانش روالها و تواليها
نمونه سوال طبقه بنديها و طبقات
نمونه سؤال دانش ملاكها
و...
فصل هشتم: اجراي نمره گذاري و تحليل آزمون
اولين گام در اجراي آزمون
ترتيب قرار دادن سؤالهاي مختلف يك آزمون بر حسب نوع
ترتيب سؤالهاي هر نوع بر اساس ديگر ملاكها
اثرات دسته بندي سؤالات
ویژگیهای کلی راهنمای آزمون
نكات قابل توجه در نوشتن راهنما
شرایط اجرای آزمون
و...
فصل نهم: هنجارها و نیمرخ ها
اطلاعات ورودی
تعریف هنجار
مهمترين ويژگي گروه مرجع
تعيين هنجار
انواع نمرات هنجار
هنجارهای سنی
محدوديت هنجارهاي سني
بهترين كاربرد هنجار سني
هنجارهای کلاسی
و...
فصل دهم: روایی آزمون
مقاصد آزمون ها و وسايل اندازه گيري رواني و پرورشي
ویژگیهای آزمونهای مختلف از نظر صاحب نظران
روایی
آزمون هاي مورد استفاده در آموزش و پرورش داراي سه نوع روايي بايد باشند
روایی محتوا
بهترين روش براي رعايت روايي محتوا
روایی صوری
و...
فصل یازدهم: پایایی آزمون
تعریف
روشهای تعیین پایایی
روش پایایی مصحح
روش بازآزمایی
تجربه
نمونه سوال واحد
و...


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




ارزشیابی


آزمون


سوال


روایی


آموزش و پرورش


چند گزینه ای


صحیح


غلط


تشریحی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

فاطمه تقی‌نیا کینچاه مدیرعامل شرکت نیا راهکار نگار با بیان این مطلب در مقاله‌ای که با عنوان توضیح قوانین psd2 در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ارائه شد اعلام کرد: « در پی تغییرات رخ داده در صنعت ...

نمونه پروپوزال آماده-کل رشته ها

1- هر پروپوزال بین 10 تا 20 صفحه می باشد. 2- پرداخت از طریق تمامی کارتهای بانکی- پس از پرداخت اینترنتی لینک دانلود پروپوزال همان لحظه فعال می شود.

آشنایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان و راههای درمان ...

آشنایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان و راههای درمان آن - کلینیک جامع آموزش پزشکی - همچنین می توانید کانال ما در تلگرام را دنبال کنید با عنوان: نکات مهم سلامتی t.me/public_health

موش‌ها شناخت و روش مبارزه با آنها - سایت بهداشت محیط ایران

سایت بهداشت محیط ایران یکی از پربازدید ترین سایت های بهداشت محیط در ایران است که امیدواریم بتونیم همواره از نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی در جهت بهبود این سایت بهره مند شویم.

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف ...

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف. این طراحی بطور کامل، در مقیاس واقعی و با رعایت کلیه جزئیات به صورت مفصل همراه با فلودیاگرام تصفیه خانه فاضلاب تهیه و آماده شده است.

پرسشنامه محقق ساخته – پروپوزال دکتری مدیریت

پروپوزال دکتری مدیریت,پایان نامه ارشد مدیریت,پرسشنامه محقق ساخته,پروپوزال مدیریت دولتی,اجرایی,آموزشی,بازرگانی,صنعتی,صنایع,آموزشی,مالی,فناوری اطلاعات,پرسشنامه

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب دانلود رایگان فیلم های آموزشی زبان فارسی الگوریتم های فرا ابتکاری تک هدفه و چند هدفه ، شبکه های عصبی ، منطق فازی ، داده کاوی ، شبکه های

آشنایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان و راههای درمان ...

آشنایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان و راههای درمان آن - کلینیک جامع آموزش پزشکی - همچنین می توانید کانال ما در تلگرام را دنبال کنید با عنوان: نکات مهم سلامتی t.me/public_health

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب دانلود رایگان فیلم های آموزشی زبان فارسی الگوریتم های فرا ابتکاری تک هدفه و چند هدفه ، شبکه های عصبی ، منطق فازی ، داده کاوی ، شبکه های

ثبت نام فراگیر پیام نور 96

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه 95 ادامه دارد

معلم مدرسه ج.ا.ایران در استکهلم - آموزش و یادگیری

درپست های قبلی روش هایی برای پرورش مهارت نگارش خلاق (راندرابین،جعبه ایده ،تهیه ژورنال ، کار با تصاویر اوت لاین) نوشته شد .این فعالیتها با هدف پرورش خلاقیت در نوشتن و تولید یک اثر نوشتاری بدیع ...

نمونه گیری و شیوه های آن برای پروپوزال و پایان نامه - پی ...

در این بخش به معرفی نمونه گیری و شیوه های آن برای پروپوزال و پایان نامه می پردازیم. در کل بایدبسته به نوع تحقیق و پایان نامه شیوه خاصی برای نمونه گیری

سامانه ضمن خدمت فرهنگیان - سامانه جامع مدیریت آموزش و ...

جامع فرهنگیان , سامانه ضمن خدمت فرهنگیان , سامانه جامعه فرهگیان ,ضمن خدمت , سامانه ضمن خدمت فرهنگیان آذربایجان شرقی , سامانه اموزش ویادگیری فرهنگیان ,سامانه جامع ضمن خدمت فرهنگیان استان بوشهر ...

ثبت نام فراگیر پیام نور 96

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه 95 ...

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف ...

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف. این طراحی بطور کامل، در مقیاس واقعی و با رعایت کلیه جزئیات به صورت مفصل همراه با فلودیاگرام تصفیه خانه فاضلاب تهیه و آماده شده است.

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب دانلود رایگان فیلم های آموزشی زبان فارسی الگوریتم های فرا ابتکاری تک هدفه و چند هدفه ، شبکه های عصبی ، منطق فازی ، داده کاوی ، شبکه های

سامانه ضمن خدمت فرهنگیان - سامانه جامع مدیریت آموزش و ...

جامع فرهنگیان , سامانه ضمن خدمت فرهنگیان , سامانه جامعه فرهگیان ,ضمن خدمت , سامانه ضمن خدمت فرهنگیان آذربایجان شرقی , سامانه اموزش ویادگیری فرهنگیان ,سامانه جامع ضمن خدمت فرهنگیان استان بوشهر ...

معلم مدرسه ج.ا.ایران در استکهلم - آموزش و یادگیری

یکی دیگر از شیوه های پرورش مهارت نگارش خلاق در دانش آموزان استفاده از جعبه ایده در کلاس است.جعبه­ ی فکر یک جعبه کفش ساده تزیین شده با کاغذ و برچسب است. بالای جعبه قسمتی را به اندازه ای که دست دانش آموز داخل آن برود با تیغ ...

ثبت نام فراگیر پیام نور 96

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه 95 ...

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب دانلود رایگان فیلم های آموزشی زبان فارسی الگوریتم های فرا ابتکاری تک هدفه و چند هدفه ، شبکه های عصبی ، منطق فازی ، داده کاوی ، شبکه های

معلم مدرسه ج.ا.ایران در استکهلم - آموزش و یادگیری

یکی دیگر از شیوه های پرورش مهارت نگارش خلاق در دانش آموزان استفاده از جعبه ایده در کلاس است.جعبه­ ی فکر یک جعبه کفش ساده تزیین شده با کاغذ و برچسب است. بالای جعبه قسمتی را به اندازه ای که دست دانش آموز داخل آن برود با تیغ ...

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف ...

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف. این طراحی بطور کامل، در مقیاس واقعی و با رعایت کلیه جزئیات به صورت مفصل همراه با فلودیاگرام تصفیه خانه فاضلاب تهیه و آماده شده است.

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف ...

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف. این طراحی بطور کامل، در مقیاس واقعی و با رعایت کلیه جزئیات به صورت مفصل همراه با فلودیاگرام تصفیه خانه فاضلاب تهیه و آماده شده است.

معلم مدرسه ج.ا.ایران در استکهلم - آموزش و یادگیری

یکی دیگر از شیوه های پرورش مهارت نگارش خلاق در دانش آموزان استفاده از جعبه ایده در کلاس است.جعبه­ ی فکر یک جعبه کفش ساده تزیین شده با کاغذ و برچسب است. بالای جعبه قسمتی را به اندازه ای که دست دانش آموز داخل آن برود با تیغ ...

پرسشنامه محقق ساخته – پروپوزال دکتری مدیریت

تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند.

کارون کاپ | لیست پذیرفته شدگان نهایی ایده ها

*زمان حضور جهت ارایه ایده: پنج شنبه مورخ 26 بهمن ماه 1396- ساعت 8 تا 12 *فایل پاورپوینت ارائه ایده باید از طریق لینک مشخص شده در همین صفحه دانلود کنید و

پروپزال مقایسه دستور موقت با تامین خواسته

تحقیق درباره مسئله كلاسيك برج هانوي به صورت زير

مقاله درباره يادگيري

بررسی روايات کفر مخالفين

مجموعه آبجکت میز کنفرانس

تحقیق درباره جایگاه پیامبر اعظم

کارت دعوت تولد کودک(2رو) لایه باز PSD فتوشاپ

دیتیل اسکلت بندی سازه بتنی به صورت اتوکد

مروری بر انواع روشهای کنترل توپولوژی در شبکه های

به ارزیابی بین شخصیت های مدیران اجرایی و مدیران