دانلود رایگان


امکان شناسایی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های حساس - دانلود رایگاندانلود رایگان نخود از جمله مهمترین منابع پروتئینی بشمار می­آید که در اکثر مناطق خشک و نیمه خشک دنیا که با کمبود آب روبرو هستند کشت می­شود. این گیاه نقش مهمی در رژیم غذای

دانلود رایگان
امکان شناسایی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود زراعی (Cicer arietinum L.)با استفاده از مارکر مولکولی ISSRچکیده
نخود از جمله مهمترین منابع پروتئینی بشمار می­آید که در اکثر مناطق خشک و نیمه خشک دنیا که با کمبود آب روبرو هستند کشت می­شود. این گیاه نقش مهمی در رژیم غذایی مردم این مناطق ایفا کرده و نیز به دلیل همزیستی با باکتری­های تثبیت کننده نیتروژن، نقش مؤثری در افزایش حاصلخیزی خاک دارد. در مناطق خشک، مثل کشور ما تنش خشکی به عنوان مهمترین دلیل کاهش عملکرد این گیاه محسوب می­شود. تنش خشکی بخصوص خشکی انتهای فصل، مهمترین علت کاهش عملکرد در این نواحی شناخته شده است. بنابراین شناسایی ژنوتیپ­های متحمل به این تنش از طریق مولکولی در جهت اصلاح این گیاه اقدامی ضروری به نظر می­ر­سد. در این پژوهش از آغازگرهای توالی بینابینی تکراری ساده (ISSR)جهت بررسی تعیین ژنوتیپ­­های متحمل و حساس به خشکی استفاه شده است. از بین 13 آغازگر مورد بررسی آغازگرهای UBC864و UBC868 هرکدام یک باند اختصاصی به ترتیب با اندازه­های 550 و 450 کیلوباز در ژنوتیپ­های حساس ایجاد نمودند. در نتیجه جداسازی و تعیین توالی این باندهای اختصاصی باند حاصل از آغازگر UBC868 مورد شناسایی قرار گرفت که با عوامل رونویسی بازدارنده ژن MYB5-like %85 همسانی نشان داد. کارکرد­های کلیدی این ژن عبارت است از: تنظیم­کننده سنتز موسیلاژ، رشد و توسعه پوشش بذر، مورفوژنز تریکوم و شاخه­زایی. عموماً کارکردهای برشمرده شده این ژن در مرحله جوانه­زنی و حتی گیاهچه­ای، می­تواند در تحمل گیاه به تنش خشکی مفید بوده و از آنجا که عامل بازدارنده رونویسی ژن MYB5 در ژنوتیپ­های حساس فعال است، گمان می­رود به دلیل عملکرد مختل شده این ژن تحمل گیاه به شرایط کم­آبی افزایش یافته باشد. بطور کلی نتایج نشان داد که روش ISSR می­توند روشی تکرار پذیر جهت شناسایی ژنوتیپ­های متحمل و حساس باشد و به لحاظ صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان می­تواند در تسریع برنامه های اصلاحی مفید باشد.
کلید واژه­ها: تنش خشکی، نخود، ISSR.
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه1
فصل دوم: بررسی منابع5
فصل سوم: مواد و روش..................................................................................................................................32
فصل چهارم: نتایج و بحث.........................................................................................................................41
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات....................................................................................54
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل 2-1. انواع نشانگرها............................................................................................................13
شکل 2-2. نمایش اتصال آغازگر (AG)8 به DNA.......................................................................21
شکل 3-1. گیاهان حاصل از بذرهای کشت شده ژنوتیپ­های مختلف در مزرعه پژوهشکده علوم گیاهی...........................................................................................................................................33
شکل 4-1.نمونه­های DNAبر روی ژل آگارز 1 درصد با روش .CTAB.......................................42
شکل 4-2.سنجش کیفیت و کمیت یکی از نمونه های استخراج شده توسط دستگاهنانودراپ ......................................................................................................................................................43
شکل 4-3. مقایسه محصول PCR با نمونه­های DNAاستخراج شده با روش کیت و CTAB ......................................................................................................................................................44
شکل 4-4.الکتروفورز ژل آگارز PCR با مخلوط DNAژنوتیپ­های حساس و متحمل.............45
شکل 4-5. الکتروفورز ژل آگارز PCR با 8 ژنوتیپ گیاه نخود با آغازگرهای نشانگر ISSR.....47
شکل 4-6. PCR با 8 ژنوتیپ گیاه نخود با آغازگرهای نشانگر ISSR.......................................48
شکل 4-7.PCR با 8 زنوتیپ گیاه نخود توسط آغازگرهای ISSR.............................................49
شکل 4-8. همردیفی انجام شده توسط الگوریتم BLAST در پایگاه Gene Bankاز طریق وبگاه NCBI.............................................................................................................................................50
فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
جدول 2-1. اسامی مترادف ISSR و تغییرات آن.......................................................................19
جدول 3-1. تهیه بافر استخراج..................................................................................................35
جدول 3-2. ترکیبات و اجزای مورد استفاده جهت انجام واکنشPCR..................................37
جدول 3-3. مشخصات آغازگرهای مورد استفاده جهت تکثیر توالی DNA...........................38
جدول 3-4. برنامه زمان بندی چرخه حرارتی برای تکثیر آغازگرهای ISSR.........................39
فصل اول
مقدمه
نخود (Cicer arietinum L.) با 2n=2x=16 کروموزوم و ژنومی به اندازه Mbp750 یکی از مهمترین نوع حبوبات در کشورهای در حال توسعه بوده و همچنین حائز رتبه سوم در بین تمامی حبوبات است (فائو[1]، 2012). نخود یکی از مهمترین محصولات حبوبات در هند و کشورهای مجاور آن است که 90% تولید جهانی را به خود اختصاص داده است (گوپتا و همکاران، 2011). به طور کلی، نخود زراعی در میان کلیه محصولات دانه­ای جهان، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است (گائور و همکاران، 2007). این گیاه در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی، از نواحی نیمه گرمسیری شبه قاره هند و استرالیا تا مناطق مدیترانه­ای حوزه مدیترانه، غرب آسیا، شمال آفریقا، جنوب و جنوب غربی اروپا کشت می­شود (سیدیک و همکاران، 2000). علاوه بر اهميت اين گياه به عنوان يك منبع مهم براي تغذيه انسان و دام، در مديريت حاصلخيزي خاك به ويژه در مناطق خشك نیز می­تواند بسیار مؤثر باشد (کلارک و همکاران، 2004؛ وارشنی و همکاران، 2009). بذر نخود حاوی 20 تا 30% پروتئین، 40% کربوهیدرات و فقط 3 تا 6% روغن است. همچنین، سرشار از عناصر معدنی نظیر Ca، Mg، K، S، Fe، Mn وZn می­باشد. تولید کارتنوئیدهای سودمندی مانند بتاکاروتن و همین طور قابلیت تثبیت نیتروژن از دلایل دیگر اهمیت این گیاه به شمار می­آید (میلان و همکاران، 2006). نخود از نظر مقدار پروتئین بسیار غنی بوده و از این لحاظ، برای افراد گیاهخوار و آن­هایی که قدرت خرید گوشت را ندارند نقش مهمی در تأمین پروتئین رژیم غذایی ایفا می­نماید.این گیاه به دلیل تثبیت نیتروژن اتمسفر در کاهش مصرف کود نیتروژنه نقش بسزایی بر عهده دارد. توانایی رشد و محصول­دهی نخود در مناطق و شرایط مختلف آب و هوایی حکایت از پتانسیل بالا در این گیاه دارد. با این حال شرایط نامساعد محیطی نظیر خشکی و درجه حرارت بالا در طول دوره رشد به مقدار قابل ملاحظه­ای از عملکرد آن می­کاهد (کوپر، 1998).
تنش خشکی بیشترین تأثیر را در کاهش عملکرد گیاهان دارد. این تنش سبب ایجاد اثرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعددی در گیاهان می­گردد. بیشتر فرآیندهای فیزیولوژیکی وابسته به رشد محصولات زراعی متأثراز کمبود آب یا خشکی است که در مطالعات جهانی، خشکی به همراه دمای زیاد و تابش آفتاب از مهمترین عوامل محدود کننده غیر زیستی محصولات زراعی در جهان است (آراس و همکاران، 2002؛ بویر، 1982). به طور کلی خشکی به دو دسته متناوب و انتهای فصل تقسیم می­شود. در طول خشکی انتهای فصل، آب قابل دسترس گیاه کاهش می­یابد و به طور سریع منجر به خشکی می­شود و رشد محصولات زراعی کاهش می­یابد ولی خشکی متناوب در نتیجه باران ناکافی یا آبیاری ناکافی اتفاق می­افتد که لزوما کشنده نیست. بررسی­ها نشان داده است که از بین تنش­های مختلف زیستی و غیر زیستی، تنش خشکی به تنهایی علت کاهش 50 درصد عملکرد نخود است (آنبسا و بجیگا، 2002؛ سکسینا، 2003). همچنین به این علت که نخود زراعی، اغلب در مناطق خشک و نیمه خشک، تحت شرایط دیم کشت می­گردد و از آن جایی که تقریبا 90% محصول جهانی آن، در شرایط دیم تولید می­شود، بنابراین تنش خشکی مهمترین عامل محدود کننده آن به شمار می­رود (میلان و همکاران، 2006).
کشاورزی در اکثر مناطق جهان با استفاده زیاد آب همراه است که با افزایش روز افزون جمعیت و افزایش خشکسالی­های مکرر میزان آب در دسترس برای تولیدات کشاورزی در حال کاهش است. لذا خشکی به عنوان یکی از تنش­های محیطی محدود کننده عملکرد محصولات زراعی مطرح می­باشد که یکی از راه­های مطمئن بر فائق آمدن بر این مشکل اصلاح برای تحمل به تنش خشکی است. در عین حال واریته­های زودرس نخود با قابلیت فرار از خشکی انتهای فصل توسعه یافته­اند، اما بلوغ زودرس روی سقف عملکرد محصول اثر می­گذارد و توانایی محصول زراعی برای بهره برداری از دوره رشد را کاهش می­دهد (جانسون و همکاران، 1997).
نشانگرهای مولکولیDNA[2] به طور وسیع در بررسی تنوع ژنتیکی حاصل از موتاسیون­ها یا اشتباهات در همانندسازی DNA و یا تفاوت­های ذاتی و فردی مورد استفاده قرار می­گیرند و بر خلاف نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی، تحت تأثیر محیط قرار نگرفته و از لحاظ تعداد نامحدود و در تمام مراحل رشد گیاه قابل استفاده بوده و تغییری نمی­کنند. علاوه بر کاربرد آن­ها در تهیه نقشه ژنتیکی، در اصلاح نباتات برای تشخیص تنوع ژرم پلاسم و محصولات زراعی بکار می­روند. نشانگرهای مولکولی یکی از بهترین راه­ها برای بررسی تنوع ژنتیکی و زیستی در میان گونه­ها بوده و به دلیل دارا بودن ویژگی­هایی چون تشخیص آسان افراد هتروزیگوت و هموزیگوت، نداشتن اپیستازی، قابلیت وراثت، تشخیص در مراحل مختلف حیات گیاه، عدم محدودیت به مواد بیولوژی، دقت بسیار بالا و آسان بودن اندازه­گیری، در سال­های اخیر در امور اصلاح گیاهان زراعی بسیار رایج شده است (ملشینگر، 1990؛ میلان و همکاران، 2006).
گذشته از بروز دوره­های خشکسالی و کاهش بارندگی­ها طی سالیان اخیر، تغییرات اقلیمی ناشی از اثرات گلخانه­ای، تشدید پدیده خشکی را در پی داشته است که به عنوان چالشی اساسی برای عملکرد و تولید گیاهان زراعی مطرح می­باشد. قسمت اعظم وقوع و شدت تنش خشکی خارج از کنترل است و تنها مسیر مطمئن برای کاهش پیامدهای آن تولید گیاهان متحمل و یا ایجاد صفات دیگری چون فرار از خشکی است. بررسی­های انجام شده توسط متخصصان اصلاح نباتات و زیست شناسان مولکولی حاکی از آن است که پاسخ گیاهان به تنش­های محیطی (غیر زیستی) عموماً بصورت چند ژنی و در قالب اثرات افزایشی و غیر افزایشی ژن­ها کنترل می­شود (پنجابی- سابهاروال و همکاران، 2009). بدلیل طبیعت متغیر تنش­ها و حساسیت فنوتیپ گیاه و نیز مشکلات انتقال صفت تحمل به تنش در ژنوتیپ­های منتخب، روش­های سنتی اصلاح نباتات با موانع جدی روبرو است. لذا ترکیبی از شیوه­های جدید مولکولی نظیر گزینش بوسیله نشانگرهای DNA وQTL[3] می­تواند تسریع این فرآیندها را در پی داشته باشد (رن و همکاران، 2005). بنابراین در تحقیق حاضر از ژنوتیپ­های متحمل و حساس استفاده شد که در گذشته مطالعات اولیه فیزیولوژیکی تنش خشکی در دانشگاه فردوسی مشهد بر روی آن­ها انجام شده است. ضمناً نشانگر مورد استفاده در این تحقیق ISSR[4] بود که به دلیل داشتن آغازگرهایی با طول 16 تا 25 جفت باز از طول بیشتری نسبت به آغازگرهایی مانند RAPD[5] (10 جفت باز) برخوردار بوده و بنابراین امکان تکرار پذیری آن­ها بالاتر بود.
در این تحقیق برای بررسی تفاوت احتمالی بین ژنوتیپ­های متحمل و حساس از 13 آغازگر استفاده شد. هدف از این کار سهولت تشخیص تحمل به تنش خشکی با کمک نشانگرهای مولکولی و همچنین کسب اطمینان بیشتر نسبت به روش تشخیص فیزیولوژیک بود. نشانگرهای مولکولی در این تحقیق به عنوان راهی برای تشخیص تحمل به تنش خشکی فارغ از شرایط محیطی تأثیرگذار بکار برده می­شوند
[1]- Food and Agricultural Organization of United Nations
[2]-Deoxy Ribonucleic Acid
[3]-Quantetive Trait Loci
[4]- Inter Simple Sequence Repeat
[5]- Random Amplified Polymorphism DNA


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شناسایی تحمل به تنش خشکی


ژنوتیپ های حساس


متحمل نخود زراعی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شناسایی تحمل به تنش خشکی,ژنوتیپ های حساس,متحمل نخود زراعی ...

امکان شناسایی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود زراعی (Cicer arietinum L.)با استفاده از مارکر مولکولی ISSR

شناسایی تحمل به تنش خشکی,ژنوتیپ های حساس,متحمل نخود زراعی ...

امکان شناسایی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود زراعی (Cicer arietinum L.)با استفاده از مارکر مولکولی ISSR

ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپهای گندم دوروم

به‌منظور بررسی شاخص‌های تحمل به تنش و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شرایط تنش خشکی در گندم دوروم، تعداد 16 ژنوتیپ گندم دوروم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو شرایط آبی و دیم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی …

بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپهای امیدبخش جو ...

با استفاده از روش رتبه‏بندی بر‌اساس شاخص‌های تحمل به تنش، ژنوتیپ‏های 2 و 5 به‌منزلۀ متحمل‏ترین و ژنوتیپ 1 به‌منزلۀ حساس‏ترین ژنوتیپ‌ها نسبت به تنش خشکی شناخته شدند.

ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپهای گندم دوروم

به‌منظور بررسی شاخص‌های تحمل به تنش و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شرایط تنش خشکی در گندم دوروم، تعداد 16 ژنوتیپ گندم دوروم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو شرایط آبی و دیم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی …

بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپهای امیدبخش جو ...

با استفاده از روش رتبه‏بندی بر‌اساس شاخص‌های تحمل به تنش، ژنوتیپ‏های 2 و 5 به‌منزلۀ متحمل‏ترین و ژنوتیپ 1 به‌منزلۀ حساس‏ترین ژنوتیپ‌ها نسبت به تنش خشکی شناخته شدند.

شناسایی تحمل به تنش خشکی,ژنوتیپ های حساس,متحمل نخود زراعی ...

امکان شناسایی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود زراعی (Cicer arietinum L.)با استفاده از مارکر مولکولی ISSR

بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپهای امیدبخش جو ...

با استفاده از روش رتبه‏بندی بر‌اساس شاخص‌های تحمل به تنش، ژنوتیپ‏های 2 و 5 به‌منزلۀ متحمل‏ترین و ژنوتیپ 1 به‌منزلۀ حساس‏ترین ژنوتیپ‌ها نسبت به تنش خشکی شناخته شدند.

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج ...

... شاخص تحمل به تنش خشکی ... بهتری در شناسایی ژنوتیپهای ... های فنولوژیکی حساس به ...

ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپهای گندم دوروم

به‌منظور بررسی شاخص‌های تحمل به تنش و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شرایط تنش خشکی در گندم دوروم، تعداد 16 ژنوتیپ گندم دوروم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو شرایط آبی و دیم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی …

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج ...

... شاخص تحمل به تنش خشکی ... بهتری در شناسایی ژنوتیپهای ... های فنولوژیکی حساس به ...

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج ...

... شاخص تحمل به تنش خشکی ... بهتری در شناسایی ژنوتیپهای ... های فنولوژیکی حساس به ...

بررسی تحمل تنش خشکی ژنوتیپهای جو در مرحله جوانه‌زنی با ...

بررسی تحمل تنش خشکی ژنوتیپ­های ... زنی به تنش آبی حساس بوده و در ... شناسایی لاین­های ...

ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج ...

شاخص تحمل به تنش (sti)، میانگین بهره‌وری (mp)، میانگین هندسی بهره‌وری (gmp) و میانگین هارمونیک (hm) به‌عنوان شاخص‌های برتر بودند و از آنها برای معرفی ژنوتیپ‌های مقاوم و یا متحمل به تنش خشکی و با عملکرد بالا در شرایط دارای تنش خشکی و بدون تنش استفاده شد.

بررسی بیان خانواده ژنی دهیدرین‌ها در ژنوتیپهای حساس و ...

تفاوت‌ها در سطح رونویسی در مرحله رویشی بین ژنوتیپ‌های متحمل و حساس به خشکی، تحت شرایط تنش خشکی در گیاه جو، می‌تواند در شناسایی ژن‌های کلیدی در افزایش تحمل به خشکی اهمّیت زیادی داشته باشد (Guo et al., 2009).

بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپهای امیدبخش جو ...

با استفاده از روش رتبه‏بندی بر‌اساس شاخص‌های تحمل به تنش، ژنوتیپ‏های 2 و 5 به‌منزلۀ متحمل‏ترین و ژنوتیپ 1 به‌منزلۀ حساس‏ترین ژنوتیپ‌ها نسبت به تنش خشکی شناخته شدند.

تأثیر تنش خشکی پس از مرحله گلدهی بر عملکرد دانه ژنوتیپهای ...

براساس نتایج حاصله از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش ... به تنش خشکی شناسایی ... ژنوتیپ‌ها در ...

تأثیر تنش خشکی پس از مرحله گلدهی بر عملکرد دانه ژنوتیپهای ...

براساس نتایج حاصله از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش ... به تنش خشکی شناسایی ... ژنوتیپ‌ها در ...

بررسی تحمل تنش خشکی ژنوتیپهای جو در مرحله جوانه‌زنی با ...

بررسی تحمل تنش خشکی ژنوتیپ­های ... زنی به تنش آبی حساس بوده و در ... شناسایی لاین­های ...

ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج ...

شاخص تحمل به تنش (sti)، میانگین بهره‌وری (mp)، میانگین هندسی بهره‌وری (gmp) و میانگین هارمونیک (hm) به‌عنوان شاخص‌های برتر بودند و از آنها برای معرفی ژنوتیپ‌های مقاوم و یا متحمل به تنش خشکی و با عملکرد بالا در شرایط دارای تنش خشکی و بدون تنش استفاده شد.

شناسایی ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکی در کلکسیون کنجد ...

در این مطالعه واکنش به تنش خشکی هشت ژنوتیپ منتخب از کلکسیون کنجد بانک ژن گیاهی ملی ایران همراه با ارقام اولتان و داراب1، در شرایط معمول و تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در آستانه گلدهی، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.

تأثیر تنش خشکی پس از مرحله گلدهی بر عملکرد دانه ژنوتیپهای ...

براساس نتایج حاصله از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش ... به تنش خشکی شناسایی ... ژنوتیپ‌ها در ...

ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج ...

شاخص تحمل به تنش (sti)، میانگین بهره‌وری (mp)، میانگین هندسی بهره‌وری (gmp) و میانگین هارمونیک (hm) به‌عنوان شاخص‌های برتر بودند و از آنها برای معرفی ژنوتیپ‌های مقاوم و یا متحمل به تنش خشکی و با عملکرد بالا در شرایط دارای تنش خشکی و بدون تنش استفاده شد.

بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپهای امیدبخش جو ...

با استفاده از روش رتبه‏بندی بر‌اساس شاخص‌های تحمل به تنش، ژنوتیپ‏های 2 و 5 به‌منزلۀ متحمل‏ترین و ژنوتیپ 1 به‌منزلۀ حساس‏ترین ژنوتیپ‌ها نسبت به تنش خشکی شناخته شدند.

ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپهای گندم دوروم

به‌منظور بررسی شاخص‌های تحمل به تنش و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شرایط تنش خشکی در گندم دوروم، تعداد 16 ژنوتیپ گندم دوروم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو شرایط آبی و دیم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی …

بررسی تحمل تنش خشکی ژنوتیپهای جو در مرحله جوانه‌زنی با ...

بررسی تحمل تنش خشکی ژنوتیپ­های ... زنی به تنش آبی حساس بوده و در ... شناسایی لاین­های ...

رشته عكاسي

دانلود نقشه اتوکدی کامل خانه موسیقی همراه با

دانلود کتاب جامع گنج یابی و دفینه یابی-میراث زرین

نمونه سوالات استخدامی قضاوت

ترک آسان سیگار و قلیان

تحقیق درباره اکستازی

مطالبي در مورد مونتاژ و عيب يابي قطعات سيستم 20 ص3

تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز

مقاله درباره پيش بها (بيعانه)

حقوق بين الملل خصوصي1