دانلود رایگان


اثر جهاني شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزي - دانلود رایگاندانلود رایگان رابطه­ ي مبادله يكي از ابزارهاي مهم تجزيه و تحليل مسائل اقتصاد كلان محسوب مي­شود. هدف اصلي تحقيق، تعيين اثر جهاني­شدن اقتصاد بر رابطه­ي مبادله بخش کشاورزي

دانلود رایگان
اثر جهاني شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزي ايرانچکيده
رابطه­ ي مبادله يكي از ابزارهاي مهم تجزيه و تحليل مسائل اقتصاد كلان محسوب مي­شود. هدف اصلي تحقيق، تعيين اثر جهاني­شدن اقتصاد بر رابطه­ي مبادله بخش کشاورزي ايران است. در اين پژوهش ارزش صادرات و واردات محصولات كشاورزي در طول دوره­ي 1350 تا 1387 از پايگاه اينترنتي فائو گردآوري شد. ارزش افزوده­ي بخش کشاورزي، نرخ اسمي ارزوقيمت نفت نيز از آمارهاي بانك مركزي استخراج شده است. با استفاده از مدل VAR اثر جهاني شدن از طريق شاخصادغام تجارت بين­الملل (IIT) روي رابطه­ي مبادله­ي کالاهاي کشاورزي ديده شده است. با توجه به ادبيات نظري موجود، مدلي براي رابطه­ي مبادله بر حسب قيمت نفت، نرخ ارز واقعي، توليد ناخالص داخلي و با اضافه کردن شاخص ادغام تجارت بين­الملل تصريح شده است. نتايج نشان مي­دهد که فرضيه­ي تحقيق مبني بر اين­که، جهاني شدن (IIT) بر رابطه­ي مبادله­ي کالاهاي کشاورزي اثر مثبت دارد، در کوتاه‏مدت رد مي­شود.اثر منفي نشان مي­دهد کهدر کوتاه‏مدت در اثر ارتباط با بازار جهاني، روند تجاري­شدن با کاهش رابطه‏ي مبادله­ي خالص، ناخالص و درآمدي همراه خواهد شد. ولي در بلند­مدت اثر جهاني­شدن بر رابطه­ي مبادله­ي ناخالص، منفي و بر رابطه­ي مبادله­ي خالص و درآمدي مثبت است. اثر مثبت نيز نشان مي دهد که در بلند‏مدت در اثر ارتباط با بازار جهاني، روند تجاري­شدن با افزايش رابطه­ي مبادله­ي خالص و درآمدي همراه خواهد شد.
کليد واژه­ها: رابطه­ ي مبادله، شاخص ادغام تجارت بين­الملل، الگوي تصحيح خطاي برداري (VECM)
فهرست مطالب
فصل اول: کليات تحقيق
صفحه عنوان
فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده
فصل سوم: مباني نظري و تصريح مدل
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و گزارش نتايج بدست آمده
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست جداول و پيوست ها
فصل اول
کليات تحقيق
1-1-مقدمه
[1] نيز جهاني شدن را رشد وابستگي متقابل اقتصادي کشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جريان سرمايه در ماوراء مرزهاو هم­چنين از طريق پخش گسترده تر و سريع­تر تکنولوژي مي­داند(کريمي هسنيجه، 1386). در زمينه­ي جهاني شدن اقتصاد بخش کشاورزي اهميت ويژه­اي در اقتصاد ايران دارد. اين بخش يکي از تواناترين بخش­هاي اقتصاد کشور و تأمين کننده­ي بيش از يک­پنجم توليد ناخالص داخلي، يک­پنجم اشتغال، بيش از چهار­پنجم نياز­ها­ي غذايي و بيش از يک­چهارم صادرات غير‏نفتي است. بنابراين هر گونه تغيير و تحول در اين بخش مي­تواند شاخص­ها­ي مهم اقتصادي کشور را تغيير دهد. توسعه­ی بخش کشاورزي، پيش شرط و نياز ضروري توسعه اقتصادي کشور است و تا زماني که موانع توسعه در اين بخش برطرف نشود، ساير بخش­ها نيز به شکوفايي، رشد و توسعه دست نخواهند يافت(اميرتيموري و خليليان، 1386 ). از مهم­ترين ابزار تصميم­گيري براي کارگزاران و بنگاه­هاي اقتصادي قيمت کالاها وخدمات است. بهعبارت ديگر قيمت کالاها و خدمات باعث ايجاد علائمي براي تصميم سازي کارگزاران و بنگاه­هاي اقتصاديبراي تخصيص منابع محدود يک جامعه در بين خواسته­هاي نامحدودآن است. برآيند تمام نيروهاي بازاري وغيربازاري در قيمت کالا تجلي پيدا کرده و باعث ارسال علائم مذکور مي­گردد (مهرابي، 1382).تغيير در قيمت­هاي نسبي (رابطه­ي مبادله­ي قيمتي) هر فعاليت يا بخش اقتصادي در مقايسه با بخش‏هاي ديگر اقتصاد‏ي مي تواند موجبات چرخش تخصيص منابع و سرمايه­ها از فعاليتي به فعاليت ديگر يا از بخشي به بخش ديگر را فراهم سازد. واضح است که هر بخش يا فعاليتي که رابطه­ي مبادله­ي قيمتي به زيان آن باشد در گردونه­ی تخصيص منابع و در نتيجه رشد توليد زيان مي‏بيند. در ايران قيمت­هاي بخش کشاورزي و ساير بخش­ها­ي اقتصادي چه در بازار داخلي و چه در بخش تجارت داخلي بوسيله انواع سياست­هاي کلان اقتصادي مورد تأثير قرار مي­گيرند و اين امر به نوبه­ی خود موجب مي­گردد که رابطه­ی مبادله­ی قيمتي بخش کشاورزي و زير بخش ها­ي آن نيز تحت تأثير قرار گيرند. با توجه به اتکاء ايران به درآمد­هاي نفتي و نوسانات فراوان اين درآمدها که اقتصاد ايران را با بحران مواجه کرده و خواهد کرد، بايستي به بخش­ها­ي ديگر اقتصاد، توجه شود که بخش کشاورزي در اين زمينه داراي مزيت­ها­ي فراواني است که بايد تقويت شود. لازمه­ی شکل­گيري يک بخش قوي در درازمدت، اتخاذ سياست­ها­ي مناسب است و اين سياست­ها بدون شناسايي و تشخيص عوامل مؤثر و مهم نمي­تواند عملي شود.لزوم گريز از صادرات تک­محصولي و رهايي از مشکلات ناشي از آن، ايجاد تنوع در محصولات صادراتي، تأمين ارز جهت سرمايه­گذاري و افزايش سهم در تجارت جهاني و بازارهاي بين­المللي، اهميت صادرات غير­نفتي را به وضوح نشان مي­دهد. براي رسيدن به اين مهم، بخش کشاورزي داراي مزيت­ها و مشخصه­هاي مهمي همچون تنوع آب و هوايي، دماي مناسب، تنوع زمين، نيروي کار ارزان، بستر فعاليت اقتصادي نزديک به نيمي از جمعيت کشور، وابستگي کم­تر به فن­آوري پيچيده و داشتن امکانات گسترش توليد است(خليليان، 1381).امروزه سياست تجارت بين­الملل محصولات کشاورزي در اکثر کشورها به عنوان يک استراتژي کليدي تلقي مي­شود، به گونه­اي که اين فرآيند با سرعتي بيش از رشد توليد کالا­ها و خدمات توسعه يافته است. به عنوان مثال، حجم کل توليد جهاني کالاها و خدمات طي دوره­ي 82-1953 تقريباً چهار برابرشده است. اين در حالي است که حجم صادرات جهاني در طي دوره­ي مذکور شش برابر شده است. حجم کل توليد جهاني کالا­ها و خدمات و هم­چنين حجم صادرات جهاني در ارتباط با محصولات کشاورزي نيز به ترتيب دو و چهار برابر شده است که بيان­گر رشد جهاني صادرات است(هوک، 1986). اغلب کشور­ها براي افزايش رشد اقتصادي به دنبال توسعه­ي تجارت با ساير کشورها و توليد کالا بر اساس مزيت­نسبي هستند(مصري نژاد و ابراهيمي، 1385). سياست­هايآزادسازيتجاريبرساختارکلاقتصاداثرگذارند. کشورهايوارد­کنندهکالا­هايکشاورزيبااعمالتعرفه­هاي گمرکيوکشور­هايصادر­کنندهباپرداختيارانه­یصادراتکالا­هايکشاورزيسعيکرده­اند،تابخشکشاورزيخودراتحتحمايت قراردهند.بهدنبالتلاشکشور­هابرايآزادسازيتجاريمحصولاتکشاورزيروندمشابهيکهدرموردکالاهاي صنعتيوجودداشت،روالگذشتهحمايتازبخشکشاورزيدچارتغييرشدونهايتاًاينتلاش‏هامنجربهايجادتوافقجديدي در مياناعضاءسازمان تجارت جهانيگرديد.براساساينتوافق­هامقررگرديد،موانعتعرفه­ايوغيرتعرفه­ايکاهشوهم­چنينيارانه­ی صادراتکالا­هايکشاورزيمحدودگردد. اجرايتوافق­هايمذکوردارايمفاهيمواثراتمهميبرايچگونگيتوسعهبخشکشاورزيکشور­هايعضووغيرعضوميباشد کهبررسيآنبرايکشورهاييچونايرانکههموارد­کنندهوهمصادر­کنندهکالاهايکشاورزياست،بسيارضروريبهنظر ميرسد. از آن­جا كه بخش كشاورزي ايران از گستردگي فراواني برخوردار است، اين اعتقاد وجود دارد كه بخش كشاورزي از توانايي بالفعل و بالقوه­ي فراواني برخوردار بوده و اين استعداد در آن نهفته است كه درصورت فراهم آمدن شرايط مناسب توانايي قابل توجهي در عرضه به بازار‏هاي جهاني داشته باشد. با چنين انديشه­اي تلاش گرديده است كه اثر جهاني شدن اقتصاد بر رابطه­ي مبادله­ي كشاورزي ايران، مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور و باتوجه به اينكه بسياري از عوامل مهم جهاني­شدن اقتصاد، بر بخش كشاورزي ايران تأثيري ندارند(مانند سرمايه گذاري مستقيم خارجي) بنابراين جهاني شدن در بخش كشاورزي ايران را تنها از لحاظ تجاري­شدن مي توان مورد بررسي قرار داد كه در اين ارتباط از شاخص تجارت درون صنعت(IIT) براي اندازه‏گيري جهاني شدن استفاده شده است.
1-2- بيان مسئله
[2]اقتصادبراينرويكردتأكيددارد. اين مهمباعثمي­شودكهساختاربازارهايمختلفدراقتصاد­هايمتفاوتازدرجهمشابهتبيشتري برخوردارگردد. مطالعاتوتجربياتبسيارزيادنشانازرشداقتصادي،افزايشبهره­وري،افزايشرفاه وغيرهدراينگونهرويكرددارند. البتهمطالعاتينيزوجودداردكهنشانميدهداينرويكردداراي مضراتيمانندگسترشفقربهويژهدركشورهايدرحالتوسعهوبيكارينيزبههمراهدارد. در مجموعاگربتوانباسياست­هايمدبرانه،اثراتمنفيآنراكاهشداد،مي توانمنافعزيادياز اينگونهرويكردحاصلنمود. دررويكردديگر،اقتصادبستهاستكهعنوانمي­شودباسياست­هايي مانندجايگزينيواردات،استقلالداخليوغيرهميتوانقدرتاقتصاديبرتريراحاصلنمود.بنابراين پايان نامه­ي حاضر،حداقلضرورتيكهبرايسياست­مدارانوجامعه­يعلميبرجايخواهدگذاشت،اين استكهدراتخاذتصميماقتصادبستهياباز در بخش کشاورزيبامطالعاتعلميپربارتريبرنامه­ريزياقتصاديرا بهپيشبرندوبدونمطالعهاينگونهتحقيقات،مسلماًدورازانتظارنيستكهتصميماتوسياستهاي نادرستكهميتواندسال­هااثراتمخربآنبرجايبماندرااتخاذنمايند.تاکنون پنج نوع کاربرد متفاوت از واژه­ي جهاني شدن مطرح شده است. برخي به مفهوم آزاد‏سازي[3] اشاره مي­کنند. جمعي اين واژه را غربي­شدن[4] مي­دانند. برخي ديگر از اين واژه، مفهوم بين­المللي[5] را در نظر دارند. عده­اي مفهوم جهاني­سازي[6] را مورد توجه قرار داده­اند و برخي ديگر جهاني­شدن را در قالب قلمروزدايي[7] دنبال مي­کنند(ناجي راد، 1385). جهاني­شدن با مشخصه­ها­ي يکپارچگي تجارت، حرکت سريع سرمايه، تسريع در مبادله فن آوري، پيشرفت­ها­ي فني و نزديک نمودن اقتصاد­ها­ي ملي به اقتصاد­ها­ي واحد و فرا­ملي، ارائه­کننده­ی تعريف جديدي از روابط، متغير‏ها و سياست­ ها­ي اقتصادي است. ايجاد فضاي رقابتي از مهم­ترين و اساسي­ترين عناصر براي ورود به فرآيند جهاني شدن است(کريمي، 1386). يکي از پديده­هاي بسيار قابل توجه دهه­ هاي اخير در اقتصاد جهاني، در هم­آميزي و ادغام رو به افزايش اقتصاد­هاي ملي در اقتصاد جهاني است که آثار آن را مي توان در افزايش بازرگاني بين­المللي، جهاني شدن توليد و جريان مستقيم سرمايه­گذاري خارجي (FDI) ملاحظه کرد(دادگر و همکاران، 1382). تغيير و تحول قيمت محصولات صادراتي كشور­هاي در حال توسعه و توسعه يافته در تقابل با يك­ديگر قرار دارد. اين تقابل قيمت‏ها درجه­ي برخورداري هر كشور را از تجارت بين­الملل نشان مي­دهد. رابطه­ي مبادله شاخصي است كه بررسي رفتار آن در طي زمان به عنوان معياري براي بررسي ميزان برخورداري از منافع تجارت بين­الملل، در هر كشور مورد استفاده قرار مي­گيرد. امروزه رابطه­ي مبادله يكي از مهم­ترين ابزارها براي تجزيه و تحليل مسايل اقتصاد كلان و توسعه اقتصادي از قبيل منافع حاصل از بازرگاني بين المللي، تحولات حجم و تركيب مبادلات و اثر آن بر روي سطح دستمزد­ها، رفاه عمومي و درآمد­ملي محسوب مي شود. در نظريه­هاي اقتصاد بين-الملل، رابطه­ي مبادله جايگاه ممتازي دارد و اقتصاد­داناني بر له و عليه روند بلند­مدت رابطه­ي مبادله در بين كالا‏هاي صنعتي و مواد اوليه و يا در بين كشور­هاي در حال توسعه و توسعه­يافته مقالاتي به رشته­ی تحرير درآورده‏اند(حسيني و سيدي، 1381). بي­ثباتياقتصادكلانباتوجهبهتغييرات دررابطه­يمبادله،مانعيبرايتوسعهاقتصاديواجتماعيبه­شمارميرودومنجربهكنديرشد اقتصاديوبدترشدنتوزيعدرآمدمي­شودوازسرمايه­گذاريدرسرمايه­هايفيزيكيو انسانيممانعتميكند.رويكردديگرمربوطبهتأثير­پذيريرابطه­يمبادلهازمتغيرهايكلانو ياتأثير­گذاريبرآناست؛بهعبارتديگراينمتغير،بهعنوانشاخصيبرايتجزيهوتحليل تئوري­هاياقتصادبين‏الملل،برمتغير­هاياقتصادكلان؛مانندرشداقتصادي،حسابجاري، قيمت­هايداخليوغيره اثرميگذاردومتقابلاًازآن­هاتأثيرمي­پذيرد. همانطوركهميدانيم، اقتصادايراناقتصادينفتياست. اقتصاد­هايمتكيبهنفتدربرابربي­ثباتيرابطه­ي مبادلهبسيارآسيب‏پذيرند.براساسشواهدتجربي،تأثيربي­ثباتيتوليد­ناخالص­داخليدراقتصاد­هاينفتيدوبرابربيشتراست.بنابراينبررسيتأثيررابطه­ي مبادلهوشوك­هايآنبراقتصادداخليمي تواندراهكار­هايمفيديرابرايسياست­گذاراناقتصاديدرزمينه­يمقابلهبااينشوك هاارائهنمايد(تقوي و همکاران، 1386).
1-3-سؤالات اصلي تحقيق
1-4-فرضيات تحقيق
1-5-اهداف اساسي تحقيق
4-بررسي تأثير قيمت نفت بر رابطه­ي مبادله­ي بخش کشاورزي ايران
1-6-داده­ها و منابع آماري
در اين پژوهش ارزش صادرات و واردات محصولات كشاورزي در طول دوره 1350تا 1387 از پايگاه اينترنتي فائو گردآوري گرديد. همچنين ارزش افزوده بخش كشاورزي به عنوان نماينده‏ي متغير توليد­ناخالص­داخلي محصولات كشاورزي، نرخ ارز اسمي و قيمت نفت از آمار‏هاي بانك مركزي براي سال­هاي مورد نظراستخراج شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
1-7-روش تحقيق
در اين تحقيق با استفاده از مدل VAR اثر جهاني شدن از طريق شاخص IITروي رابطه­ي مبادله­ي (خالص، ناخالص و درآمدي) کالاهاي کشاورزي ديده شده است. با توجه به ادبيات نظري موجود در مورد رابطه­ي مبادله، مدلي براي رابطه­ي مبادله بر حسب قيمت نفت، نرخ ارز واقعي، توليد ناخالص داخلي و با اضافه کردن شاخص ادغام تجارت بين­الملل به عنوان نماينده­ي جهاني­شدن، تصريح شده است که اثر IIT را روي رابطه­ي مبادله به خوبي نشان مي دهد. از ويژگي­هاي مدل VARوVECM داشتن ابزار­هاي مناسب مانند توابع عکس­العمل ضربه‏-پاسخ و تجزيه­ي واريانس و تميز­دادن اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت است. با توجه به اين که در اين تحقيق از هر سه تعريف رابطه­ي مبادله­ي (خالص، ناخالص و درآمدي) استفاده شده است، نحوه­ي محاسبه­يهر يک به تفصيل در زير ارائه شده است.
1-7-1- نحوه­ي محاسبه­ي رابطه­ي مبادله
[8] وناخالص[9]ورابطه­ي مبادله‏يدرآمدي[10] اشارهنمود. گروهدومازتعاريفرابطه­يمبادله،معطوفبهرابطه­یميانمنابع توليدياستكهازآنجملهمي­توانبهرابطه­ي مبادله­يساده­یعواملتوليد(تكعاملي)[11] و رابطه­ي مبادله­يمضاعفعواملتوليدي (دوعاملي)[12] اشارهكرد؛وبالاخرهگروهسوماز تعاريفرابطه­يمبادلهكهمنافعبه­دست­آمدهازتجارترابراساستحليلمطلوبيتمورد بررسيقرارمي­دهدكهازاينميانمي­توانبهرابطهمبادله­يهزينه واقعي[13]ورابطه­یمبادله­ي[14]مطلوبيتاشارهكرد.در ادامهباتوجهبهطبقه­بنديكليفوق،بهاجمالتعاريفومفاهيم رابطه­یمبادلهارايهمي‏شود.
1-7-1-1- رابطه­ي مبادله­يتهاتري(پاياپاي) خالص
1-7-1-2-رابطه­ي مبادله­يتهاتريناخالص
1-7-1-3 –رابطه­ي مبادله­يدرآمدي
1-7-2-شاخصهايجهانيشدن
[15](1995و1998)،کوساک[16](1997)، سوانک[17](1997)،کوين[18] (1997)ورودريک[19](1997و1998)است. هرهفتمطالعه­ييادشدهبهدنبالاثراتيکپارچگيبازارهايجهانيبررفتارهايمصرفعموميهستند.دراينمطالعه­هااختلافزياديدرمعرفيمتغيرهايجهاني شدنمشاهدهمي­شود،بهطوريکهدرمطالعاتگارتورودريکمجموعصادراتوواردات بهGDPبهعنوانشاخصمورداستفادهقرارگرفته­اند. يکيازپژوهش­هايمهمپژوهشماخيجا[20]،کيم[21] وويليامسون[22] است.دراينمطالعهکهبرايصنايعشيمياييصورتگرفتهاست،ازدومعيارسطحتجارتبين­المللوادغامتجارتبين­المللبهعنوانشاخص­هايجهاني شدناستفادهشدهاست کهايندومعيار،دارايبرتري­هايزيادينسبتبهسايرمعيارها هستند(کلباسي و جلائي، 1381). در زير شاخص­هايكميمحاسبه­یجهانيشدناقتصادموردبررسيقرارمي­گيرد.
1- شاخص سطح تجارت بين الملل(LIT)[23]
اين شاخص که نشان دهنده­ی وسعت ارتباط بين­المللي براي يک بخش خاص است، به صورت زير تعريف مي­شود:
دراين رابطه X،MوY به ترتيب صادرات، واردات و توليد در بخش مورد بررسي هستند. LIT کم­تر نشان مي­دهد که بخش مورد نظر با توجه به سطح توليد خود، کم­تر در تجارت شرکت مي ‏کند. اين شاخص گرچه مناسب است، اما شرط لازم جهاني­شدن را نشان مي­دهد و شرط کافي براي اندازه­گيري جهاني­شدن اقتصاد نيست.
2- شاخص ادغام تجارت بين الملل(IIT)[24]
اين شاخص همان شاخص گروبل- لويد[25] است که ادغام جهاني يک بخش را اندازه­گيري کرده و به صورت زير محاسبه مي شود:
در حقيقت اين شاخص نشان­دهنده­ي درجه­ي ادغام تجارت بين­الملل، تجارت درون­صنعت و تجارت درون­بخشي است. همان­طور که ملاحظه مي­شود، شاخص IIT بين صفر و يک بوده که صفر نشان دهنده­ی عدم وجود تجارت درون­بخشي و يک بيان­گر تجارت کامل درون­بخشي است(کلباسي و جلايي،1381).
3- شاخص باز بودن تجاري(Openness)
ساده­ترين و معمول­ترين شاخص اندازه­گيري بازبودن تجاري، نسبت تجارت يک کشور(مجموع صادرات و واردات) به توليد ناخالص داخلي آن مي­باشد. مهم­ترين مزيت اين شاخص سادگي محاسبه آن و در اختياربودن داده­هاي لازم کشورهاي مختلف براي محاسبه آن در مطالعات بين­کشوري است. اين شاخص به صورت زير محاسبه مي شود:
هم­چنيندر کار رومر(1993) بجاي نسبت مجموع صادرات و واردات به درآمد ملي از نسبت واردات به درآمد ملي استفاده شده است. جين(2006) نيز از اين شاخص به عنوان شاخص جهاني شدن بهره برده است. دليل آن­ها براي استفاده از چنين نسبتي(و استفاده از واردات به جاي صادرات در صورت کسر) اين است که صادرات حتي با وجود محدوديت واردات، مي­تواند افزايش يابد. براي مثال حتي در اقتصادهاي حمايتي مانند کره و ژاپن، به خاطر حمايت دولت در دهه هاي 70 و 80 صادرات با رشد مواجه بوده است. بنابراين سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي از کل تجارت حذف مي­شود و در عوض سهم واردات از توليد ناخالص داخلي، نفوذ واردات از دنيا به اقتصاد داخلي را نشان مي دهد و بر اين اساس نسبت واردات بهGDP در سري هاي زماني درجه­ی بازبودن يک کشور را نسبت به تجارت جهاني در طول زمان نشان مي‏دهد(جين،2006).
با اين تفاسير شاخص فوق را به اين شکل نيز مي توان نوشت:
4- شاخص ATK
در اوايل سال 2001، نشريه­ي مشهور “سياست خارجي [26]و دفتر مشاوره­ي بين­المللي كرني[27] براي اولين بارشاخصي از جهاني­شدن ارائه نمودند كه تركيبي از چهار مؤلفه كليدي از ادغام جهاني به شرح زير ميباشد:
الف( جهاني­شدن تجارت كالا و خدمات :كه با نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي ونيز هم­گرايي قيمت­هاي جهاني و داخلي اندازه­گيري شده است.
ب( جهاني­شدن مالي: كه براي اندازه­گيري آن از نسبت­هاي جريان سرمايه­گذاري مستقيم خارجيو نيز جريان پرتفوي سرمايه به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است.
ج( جهاني­شدن تماس­هاي شخصي : براي اين شاخص، معيارهايي چون نسبت جهان­گردان ومسافران بين­المللي به جمعيت هر كشور و طول تماس­هاي تلفني ساكنان هر كشور با خارج از مرزهابه صورت سرانه مورد استفاده قرار گرفته است.
د( جهاني­شدن از بعد تكنولوژي : كه براي محاسبه­ی اين مؤلفه، معيارهايي چون تعداد كاربراناينترنت، تعداد ميزبانان و سرورهاي خدمات دهنده­ي اينترنتي در كشور، مورد توجه قرار گرفته است.
5- شاخصآزادياقتصاديبنيادهريتيج[28]
نخستين بار در اواخر دهه 1980 شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج براساس مقادير 50 متغيرمستقل اقتصادي كه در 10 طبقه­ی اصلي تقسيم شده براي كشورهاي مختلف محاسبه شد. بديهي است كهكمي كردن اين 50 متغير اقتصادي مستلزم گردآوري داده­هاي فراوان از كشورهاي گوناگون است كهتهيه­كنندگان شاخص ادعا مي­كنند اين اطلاعات را در اختيار دارند. با استفاده از اين اطلاعات در هرگروه اصلي از متغيرها براي هر كشور نمره­هاي از يك تا 5 كه نشان­گر سطح حمايت گرايي خيلي­كم،كم، متعادل، زياد و خيلي زياد است، تعيين شده و ميانگين اين نمره­ها، نمره­ي نهايي هر كشور را درفهرست نهايي به­دست مي­دهد. كم­ترين نمره يعني يك بيان‏گر حداكثر آزادي اقتصادي و بالاترين نمرهيعني 5 نشان­دهنده­ي نبود آزادي اقتصادي در يك كشور است.
6- شاخصآزادياقتصاديفريزر[29]
برايهريكازمتغيرهابراساسرابطه­يزيرعدديبينصفرودهبه­دستمي­آيد:
كه در آن:
: مقدارمتغيربرايكشور i
: بالاترين مقدار متغير در بين كشورها
: كمترينمقدارمتغيردربينكشورهامي­باشد
از آن­جا كه در اين شاخص اعداد بزرگ­تر نشان­گر آزادي­هاي اقتصادي بيشتر است، براي متغيرهايي چون تورم كه رابطه­ي عكس با آزادي اقتصادي دارند از رابطه­ي زير استفاده مي­گردد:
با محاسبه­ي ميانگين وزني اعداد بدست آ مده از 21 متغير مختلف، شاخص آزادي اقتصادي براي هر كشور به­دست مي­آيد كه مقداري بين صفر تا ده خواهد بود. هر قدر اين عدد بزرگ­تر و به ده نزديك­تر باشد نشان از وجود آزادي اقتصادي بيشتر در آن كشور دارد. مؤسسه­ي فريزر، علاوه­بر طراحي و محاسبه­ي شاخص آزادي اقتصادي، شاخص باز بودن تجاري[30] TOIرا نيز براي اندازه­گيري ميزان مداخلات سياسي دولت­ها در مبادلات بين‏المللي طراحي كرده است. اينشاخص داراي چهار جزء اصلي شامل: نرخ­هاي تعرفه، اضافه بهاي نرخ ارز در بازار سياه،محدوديت­هاي انتقال سرمايه و اندازه­ي واقعي بخش تجاري در مقايسه با اندازه­ي مورد انتظار مي‏باشد.هريك از اين اجزاء اصلي به نوبه­ي خود از چند جزء فرعي تركيب يافته­اند، براي نمونه براي محاسبه­يجزء اول اين شاخص از 3 عامل فرعي: مقدار ماليات بر تجارت بين­المللي، ميانگين نرخ­هاي تعرفه وانحراف­معيار نرخ­هاي تعرفه­ی استفاده شده است.
7- شاخص­هايآزاديتجارت
برخي از اقتصاددانان كه جهاني شدن اقتصاد را عمدتاً در تجارت مي­بينند، (كه البته از مهم‏ترينعامل هم­گرايي اقتصاد جهان، تجارت كالا و خدمات است) شاخص­هاي مختلفي براي اين منظورتعريف مي­كنند كه در زير به برخي از آن­ها اشاره مي­شود:
الف- متوسط نرخ تعرفه­ها: متوسط نرخ تعرفه­ها بر كالاها و خدمات وارداتي را كه يكي ازشاخص­هاي اندازه­گيري باز بودن تجاري است به صورت ميانگين معمولي يا موزون مي­توان محاسبه نمود. در ميانگين موزون نرخ تعرفه­ها از رابطه استفاده مي­شود كه در اين رابطه و به­ترتيب ميزان واردات و نرخ تعرفه­ی اعمال شده به كالاي iوM حجم كل واردات را نشان مي­دهد.
ب- متوسط نرخ تعرفه­ی وصولي: اين شاخص به صورت نسبت كل ماليات بر واردات به حجمواردات تعريف مي­شود.
ج- نسبت شمول موانع غيرتعرفه­اي: اين شاخص كه گاه “نسبت شمول محدوديت­هاي مقداري نيز خوانده مي­شود. به صورت درصدي از رديف­هاي تعرفه­اي كه به نحوي مشمول موانع غيرتعرفه­اي قرار­گرفته­اند، تعريف مي­شود. گاه اين نسبت، موزون به سهم واردات يا سهم توليدات داخلي مي­گردد. روش ديگر براي محاسبه­ی اين شاخص برآورد نسبت واردات مشمول موانع غيرتعرفه­اي به كل واردات است.
د- شاخص­هاي نسبت نفوذ واردات: اين شاخص­ها محدوديت­هايي بر سر راه واردات در نظر مي­گيرند و به دو صورت مي­باشند. اول: نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي (M/GDP) و دوم: نسبت واردات كالاهاي مصرفي به مصرف كل(CM /C).
ه- شاخص شكاف قيمتي[31]: كه از مقايسه­ي قيمت­هاي داخلي و جهاني كالاهاي خاص مشابه و از رابطه­ي بدست مي­آيد.(PG) شاخص شكاف قيمتي، (Pd)شاخص قيمت عمده­فروشي در بازار داخلي، (Pw) قيمت سيف(CIF) محصول وارداتي (قيمت بازار جهاني + هزينه حمل و نقل ) را نشان مي دهد. مزيت اين شاخص بر برخي ديگر مثل متوسط نرخ تعرفه­ها اين است كه اين شاخص موانع غيرتعرفه­اي را نيز دربر مي­گيرد. البته محاسبه اين شاخص در عمل كمي مشكل است. مهم­ترين علت را مي­توان در ناهمگون بودن محصولات داخلي با مشابه خارجي خود و جنبه­هاي كيفي و طبقه­بندي محصولات دانست.
ح- شاخص شدت جاري تعديل شده بر حسب ساختار:(SATI)كه همان نسبت تجارت بهGDP است اما براساس مشخصه­هاي ساختاري خاص مانند ميزان GDPسرانه،مساحتوجمعيتكشور،هزينه­هاي حمل و نقل و موجودي منابع تعديل شده است. پسمانده­هاي حاصل از اجراي يك رگرسيون بين­كشوري كه متغير وابسته آن نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي است و متغيرهاي مستقل همان عوامل غيرسياستي مي­باشد، شاخص (SATI) را بدست مي­دهد. درواقع مقادير اين شاخص نشان مي­دهد كه نسبت تجاري هر كشور چقدر از مقادير موردانتظار براي كشور با مشخصه­هاي مشابه انحراف دارد.
ط- شاخص بانك جهاني : در گزارش توسعه سال 1987 بانك جهاني، 41 كشور درحال توسعه، يعني همه­ی كشورهاي درحال توسعه­اي كه در مورد آن­ها اطلاعات كافي وجود داشته است برحسب جهت­گيري تجاري و براساس شاخص­هاي كمي و كيفي از جمله نرخ حمايت مؤثر، اعمال كنترل­هاي مستقيم، مانند طرح­هاي سهميه­بندي صدور مجوز براي واردات و بكارگيري انگيزه­هاي صادراتي، ميزان ارزش­گذاري اضافي نرخ ارز براي دو دوره زماني (1963 - 1973) و (1973-1985 ) رده بندي شده­اند، اين رده­بندي تحت عناوين قوياً برون گرا، برون­گراي ضعيف، معتدل، درون­گراي معتدل و قوياً درون­گرا انجام شده است.
ي- شاخص تركيبي ساچز-وارنر : جفري ساچز و اندرو وارنر در مقاله­ي معروف 1995 خود با نام “اصلاح اقتصادي و فرآيند درهم­آميز جهاني از يك شاخص تركيبي براي اندازه­گيري باز بودن تجاري يك كشور استفاده كرده­اند كه اطلاعات مربوط به ابعاد گوناگون سياست تجاري را با هم تركيب مي­نمايند. اين شاخص دو حالته است با مقادير صفر و يك كه براساس آن اقتصادهاي مختلف به دو گروه باز و بسته تقسيم مي­شوند. عدد صفر نشان­گر يك اقتصاد بسته است كه بر مبناي حداقل يكي از 5 معيار زير شناسايي مي­گردد:
8- شاخص­هايباز­بودنمالي
9- شاخصنهاييتجارتدرون­صنعت (MIIT)
داراي مشكلاتي است و عنوان مي­كنند كه شاخص GL تجارتدرون صنعترابهصورتايستانشان مي­هد و معتقدند كه اين شاخص جريان تغيير در تجارت را به­خوبي نشان نمي­دهد و حتي تغييرات در اين شاخصيعني ΔGL نيز برخي از تغييرات در طول دو سال را پنهان مي­كند و لذا اگر خواهان جريان پوياي تجارت درون صنعت باشيم، پيشنهاد مي­كنند شاخص زير به جايGL به كارگرفته شود:
كه Δتغييراتدرميزانصادراتووارداتبهقيمتثابتو t نشان­دهنده­ي سالاولمحاسبه­يشاخص موردنظراستو I نشانه­يتغييراتبيندوسالاولوآخراست،اينشاخصازنظرتفسيريمانند شاخصGLاست. بهاينترتيبكهAI بينصفرويكمي­باشد،چنان­چهAI صفرباشدبهمعنيعدموجود تجارت درون­صنعت نهايي است و چنان­چه برابر واحد باشد، نشان از وجود تجارت درون­صنعت است(قويدل، 1385). دربين شاخص­هاي فوق از آن­جا که شاخص IIT به عنوان شاخص معمول جهاني شدن در مقالات گوناگون مورد استفاده قرار مي­گيرد، لذا در اين تحقيق، از اين شاخص استفاده شده است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اثر جهاني شدن اقتصاد


رابطه مبادله بخش کشاورزي


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانك موضوعات پايان نامه رشته مهندسي كشاورزي- اقتصاد ...

جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر کشاورزي ايران مطالعه موردي: گندم، برنج، پسته و خرما. الگويي جهت بهينه سازي همزمان سياستهاي برنج ايران.

پروپوزال آماده رشته اقتصاد بایگانی - صفحه 5 از 6 - مقاله ...

پروپوزال آماده رشته اقتصاد بایگانی - صفحه 5 از 6 - مقاله ... ... رشته اقتصاد ...

پروپوزال آماده رشته اقتصاد بایگانی - صفحه 5 از 6 - مقاله ...

پروپوزال آماده رشته اقتصاد بایگانی - صفحه 5 از 6 - مقاله ... ... رشته اقتصاد ...

سياست‌هاي كلان در بخش كشاورزي/ بررسي عملكرد سياست‌هاي ...

ثاقب (1384) در بررسي سياست‌هاي حمايتي در بخش کشاورزي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي نشان مي‌دهد که طي دوره 1381-1378 مجموع اثرات مداخله دولت در فرآيند توليد محصول کيوي به نفع توليدکنندگان در بازار داخلي بوده است.

بررسي اقتصادي کشت دانه¬هاي روغني با رويکرد الگوي بهينه کشت ...

لينك دانلود. دانشکده کشاورزي . گروه اقتصاد کشاورزي . پايان نامه تحصيلي براي دريافت ...

جهانی شدن اقتصاد » خمین نیوز - اخبار خمین

جهاني شدن اقتصاد: يك برداشت برداشت ما از «جهاني شدن» در اينجا عبارت است از افزايش چشمگير تجارت و مبادلات جهاني در يك نظام اقتصادي بين‌المللي كه دايماً‌بازتر و …

پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی – دامپروری | دانلود ...

دانلود پایان نامه ارشد : اثر جهانی شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزی ...

ریشه مشکلات اقتصادی ایران

... ما هنوز یک اقتصاد کشاورزى است، آن هم یک بخش کشاورزى در ... شدن اقتصاد به ...

اقتصاد جهانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. بر اساس برابری قدرت خرید، حجم اقتصاد هند ($ ۷٬۴۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) در سال ۲۰۱۴ بوده‌است و پس از ایالات متحده آمریکا یعنی در مقام چهارم …

سياست‌هاي كلان در بخش كشاورزي/ بررسي عملكرد سياست‌هاي ...

ثاقب (1384) در بررسي سياست‌هاي حمايتي در بخش کشاورزي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي نشان مي‌دهد که طي دوره 1381-1378 مجموع اثرات مداخله دولت در فرآيند توليد محصول کيوي به نفع توليدکنندگان در بازار داخلي بوده است.

اثر جهاني شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزي ايران ...

اثر جهاني شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزي ايران چکيدهرابطه­ ي مبادله يكي از ابزارهاي مهم تجزيه و تحليل مسائل اقتصاد كلان محسوب مي­شود.

پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی – دامپروری | دانلود ...

پایان نامه اثر جهانی شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزی ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مهندسي كشاورزي- اقتصاد ...

جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر کشاورزي ايران مطالعه موردي: گندم، برنج، پسته و خرما. الگويي جهت بهينه سازي همزمان سياستهاي برنج ايران.

سياست‌هاي كلان در بخش كشاورزي/ بررسي عملكرد سياست‌هاي ...

ثاقب (1384) در بررسي سياست‌هاي حمايتي در بخش کشاورزي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي نشان مي‌دهد که طي دوره 1381-1378 مجموع اثرات مداخله دولت در فرآيند توليد محصول کيوي به نفع توليدکنندگان در بازار داخلي بوده است.

تعیین میزان بهره وری آب آبیاری در حوزه فومنات استان گیلان ...

... اقتصاد بررابطه مبادله بخش ... اثر جهاني شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزي ...

سياست‌هاي كلان در بخش كشاورزي/ بررسي عملكرد سياست‌هاي ...

ثاقب (1384) در بررسي سياست‌هاي حمايتي در بخش کشاورزي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي نشان مي‌دهد که طي دوره 1381-1378 مجموع اثرات مداخله دولت در فرآيند توليد محصول کيوي به نفع توليدکنندگان در بازار داخلي بوده است.

تحقیق درباره تاثير محيط بر خلاقيت كودكان

دانلود طرح توجيهي موز گلخانه اي

طرح درس سالانه بخوانيم دوم ابتدايي

علی رضا اصغر پور

بررسي تأثیر غلظت¬های مختلف ازت و نسبت¬هاي نيترات

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی...

گزارش کارآموزی اداره امور مالياتي ( دارايي )

دانلود کتاب زبان عمومی آزمون دکتری به همراه پاسخ

نقد شعر Fire and Ice by Robert Frost