دانلود رایگان


دانلود پایان نامه ارشد بررسي تأثير گزارشگري مالي - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه ارشد بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه ارشد بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداريدانلود پایان نامه ارشد بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري فهرست مطالب فصل اول: کليات پژوهش
1-1 ديباچه.................................................................................................................................. 2
1-2 بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش............................................................... 3
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 5
1-4 هدف پژوهش.................................................................................................................... 6
1-5 نوع طرح پژوهش............................................................................................................. 6
1-6 فرضيات پژوهش............................................................................................................. 7
1-7 روش پژوهش.................................................................................................................... 7
1-8 جمع آوری اطلاعات.......................................................................................................... 7
1-9 ابزار اندازه گيري اطلاعات ............................................................................................ 8
1-10 قلمرو پژوهش................................................................................................................. 8
1-11 محدوديت های پژوهش................................................................................................... 8
1-12 واژگان تخصصی پژوهش................................................................................................. 9
1-13 ساختار پژوهش............................................................................................................... 10
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش گفتار اول: حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني
2-1 ديباچه .............................................................................................................................. 12
2-1-1 حسابداري و پيرامون آن......................................................................................... 12
2-1-2 هدف هاي صورتهاي مالی....................................................................................... 14
2-1-3 نقش صورتهاي مالي اساسي درتحقق اهداف حسابداري وگزارشگري........... 14
2-1-4 اهداف حسابداري .................................................................................................... 15
2-1-5 گزارش هاي حسابداري............................................................................................ 17
2-1-6 صورتهاي مالي و گزارشگري مالي......................................................................... 18
2-1-7انواع گزارشهاي مالي.................................................................................................. 18
2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهاي مالي............................................................................ 19
2-1-9 ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري.................................................................... 22
گفتار دوم: گزارشگري مالي تحت وب
2-2 ديباچه ............................................................................................................................ 27
2-2-1 تاريخچه اينترنت...................................................................................................... 27
2-2-2 وضعيت کنوني اينترنت در ايران و جهان............................................................ 28
2-2-3 محدوديت هاي گزارشگري مالي سنتي.................................................................. 29
2-2-4 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي............................................................................. 31
2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگري مالي تحت وب.................................... 32
2-2-6 انگيزه هاي موجود براي گزارشگري مالي تحت وب............................................. 34
2-2-7 ريسک هاي ذاتي در گزارشگري مالي تحت وب..................................................... 37
2-2-8 زبان علامت گذاري فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF) 39
گفتار سوم: زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL)
2-3 ديباچه .......................................................................................................................... 41
2-3-1 تاريخچه XBRL.................................................................................................... 42
2-3-2 تعريف XBRL........................................................................................................ 44
2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL..................................................................................... 45
2-3-4 XBRL چگونه کار مي کند...................................................................................... 2-3-5 فرايند XBRL............................................................................................................ 48 50
2-3-6 تاثيرات XBRL بر حسابرسي............................................................................... 60
2-3-7 XBRL و استانداردهاي حسابداري...................................................................... 61
گفتار چهارم : پيشينه پژوهش
2-4 پژوهشهاي برون از کشور .......................................................................................... 64
2-5 پژوهشهاي درون کشور.............................................................................................. 67
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 ديباچه .............................................................................................................................. 71
3-2 جامعه آماري.................................................................................................................... 71
3-3تعيين حجم نمونه.......................................................................................................... 72
3-4 فرضيه هاي پژوهش.................................................................................................... 73
3-5 روش پژوهش................................................................................................................ 74
3-6 جمع آوری اطلاعات...................................................................................................... 74
3-7 ابزار اندازه گيري اطلاعات.......................................................................................... 74
3-8 روايي و پايايي پرسشنامه.......................................................................................... 3-8-1 روايي پرسشنامه................................................................................................ 3-8-2 پايايي پرسشنامه............................................................................................... 75 75 76
3-10 آماره آزمون................................................................................................................. 77
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 ديباچه .............................................................................................................................. 80
4-2 اطلاعات جمعيت شناسي................................................................................................ 81
4-3 آزمون فرضيه ها............................................................................................................ 4-3-1 آزمون فرضيه اصلي اول.................................................................................. 4-3-2 آزمون فرضيه فرعي 1..................................................................................... 4-3-3 آزمون فرضيه فرعي 2...................................................................................... 4-3-4 آزمون فرضيه فرعي 3....................................................................................... 4-3-5 آزمون فرضيه اصلي دوم.................................................................................. 87 87 90 93 96 99
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1 ديباچه .................................................................................................................................. 104
5-2 بحث و نتيجه گيري............................................................................................................. 104
5-2-1 نتيجه گيري براساس فرضيه اصلي اول......................................................... . 5-2-2نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي ....................................................................... 5-2-3 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 2............................................................... 5-2-4 نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 3............................................................... 5-2-5 نتيجه گيري براساس فرضیه اصلي دوم........................................................... 106 106 107 107 108
5-3 پيشنهادهاي کاربردي در راستاي پژوهش .................................................................. 109
5-4 پيشنهادها براي پژوهشهاي آتي.................................................................................... 110
فهرست نگاره ها
2-1 چکيده اي از استفاده جهاني از اينترنت................................................................................ 29
2-2 مزايا و معايب PDF,HTML.................................................................................................. 40
3-3 پرسشنامه هاي توزيع شده و جمع آوري شده................................................................... 73
4-4 توزيع فراواني جنسيت ........................................................................................................ 81
4-5 توزيع فراواني سمت شغلي ................................................................................................ 82
4-6 توزيع فراواني ميزان تحصيلات ......................................................................................... 83
4-7 توزيع فراواني رشته تحصيلي ........................................................................................... 84
4-8 توزيع فراواني تجربه کاري در حرفه ................................................................................ 85
4-9 توزيع فراواني نوع فعاليت شرکت ..................................................................................... 86
4-10 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري.......... 88
4-11 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه اصلي اوّل................................................... 89
4-12 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي مربوط بودن اطلاعات حسابداري................... . 91
4-13 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 1........................................................... 92
4-14 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي قابليت اعتماد اطلاعات حسابداري............... 94
4-15 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 2.......................................................... 95
4-16 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ويژگي کيفي در دسترس بودن اطلاعات حسابداري.............. . 97
4-17 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضيه فرعي 3......................................................... 98
4-18 توزيع فراواني پاسخ به پرسشهاي مربوط به ميزان آشنايي باگزارشگري مالي تحت وب............... . 100
4-19 آزمون کاي دو يک طرفه مربوط به فرضي اصلي دوم..................................................... 101
فهرست نمودارها
2-1 جريان اطلاعات در گزارشگري مالي تحت وب........................................................ 2-2 فرايند كلي زبان توسعه پذير گزارشگري مالي............................................................ 30 51
3-3 توزيع آماره آزمونx2 با درجه آزاديdf=(n-1)(k-1) و سطح معني داري05/0.......... 78
4-4 توزيع فراواني جنسيت ............................................................................................. 81
4-5 توزيع فراواني سمت شغلي ...................................................................................... 82
4-6 توزيع فراواني مقطع تحصيلي ................................................................................... 83
4-7 توزيع فراواني رشته تحصيلي .................................................................................... 84
4-8 توزيع فراواني تجربه کاري در حرفه ........................................................................ 85
4-9 توزيع فراواني نوع فعاليت شرکت ............................................................................. 86
4-10 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12............................................................... 90
4-11 توزيع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 ..................................................................... 93
4-12 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12............................................................ 96
4-13 توزيع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12............................................................ 99
4-14 توزيع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12.......................................................... 102
ديباچه در گفتار اول از اين فصل به حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني پرداخته مي شود. براي اين امر ابتدا حسابداري و پيرامون آن و هدف هاي صورتهاي مالي و حسابداري تبيين مي گردد و سپس انواع گزارشهاي حسابداري و استفاده کنندگان از اين گزارشها مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت به بررسي ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته مي شود. 2-1-1 حسابداري و پيرامون آن اگرچه درباره حسابداري تعاريف متفاوت و عقايد گوناگون وجود دارد، اما آنچه كه در مجموع تعريفي فراگير و مسلط به نظر مي رسد و با كاركرد كنوني حسابداري نزدیکی بيشتري دارد، تعريفي است كه وظيفه ارائه اطلاعات و ترجيحاً اطلاعات مالي را بر دوش حسابداري مي گذارد. بنابراين مي توان حسابداري را به عنوان دانشي تعريف كرد كه هدف آن ارائه اطلاعات، اساساً اطلاعات مالي، درباره يك واحد اقتصادي و اجزاي آن به استفاده كنندگان برون سازمان و درون سازماني براي تسهيل تصميم گيريهاي اقتصادي و پاسخگويي است.(بزرگ اصل ، ، 1384 ،3) در تعريف ديگر مي توان گفت كه حسابداري دانشي توصيفي تحليلي است كه معاملات و رويدادهاي داراي اثر مالي بر واحدهاي اقتصادي را توصيف و تحليل مي كند. تئوري حسابداري را مي توان به عنوان گروهي از دلایل منطقي كه به صورت اصول جامع، كلي و مرتبط ارائه مي شوند، تعريف كرد. اين اصول رهنمودها و معيارهائي را براي ارزيابي عمليات حسابداري فراهم مي آورد و به عنوان راهنما در تدوين اصول و روشهاي جديد بكار گرفته مي شود. تئوري حسابداري و اصول و استانداردهاي منتج از آن ضوابط حاكم بر سامانه حسابداري مي باشند. بكارگيري دانش حسابداري در عمل، سامانه حسابداري واحدهاي مختلف را پديد مي آورد. هر سامانه حسابداري سه عملكرد اطلاعاتي، كنترلي و خدماتي دارد. مهمترين عملكرد سامانه حسابداري، يا عملكرد مسلط آن اطلاعاتي است. به اين دليل حسابداري اساساً سامانه اطلاعاتي محسوب مي شود. سامانه حسابداري، اطلاعات مالي مبتني بر اسناد و مدارك اوليه را به عنوان داده يا ورودي مي پذيرد، پردازش مي كند و در نهايت به شكل گزارشهاي مختلف ارائه مي نمايد كه خروجي يا ستانده سامانه محسوب مي شوند. به بياني ديگر، سامانه حسابداري، انبوه معاملات و آثار مالي رويدادهاي موثر بر واحدها را شناسائي و بر اساس روشهاي منطقي و مدون اندازه گيري، طبقه بندي، تجميع و تلخيص مي كند و به صورت گزارشهايي مختصر و مفيد و در عين حال مرتبط در مي آورد و با ارائه صحيح و مفهوم اين اطلاعات وضعيت مالي و نتايج عمليات واحدهاي اقتصادي را نشان مي دهد. گزارشهائي كه حسابداري به عنوان سامانه اطلاعاتي فراهم مي آورد، مديريت را به اداره كارآمد و اثربخش واحدهاي اقتصادي قادر مي سازد؛ و اشخاص ذيحق و ذيعلاقه به واحدهاي اقتصادي را در اتخاذ تصميمات آگاهانه ياري مي دهد. دومين عملكرد سامانه حسابداري كه بر عملكرد اطلاعاتي آن اتکا دارد، كنترل است. حسابداري به عنوان بازوي اجرايي، مديريت را در اداره امور و هدايت عمليات و حفاظت دارايي هاي واحد ياري مي نمايد. در نتيجه حسابداري، سامانه كنترل نيز محسوب مي شود. سومين عملكرد سامانه حسابداري ارائه خدمت به شاغلين در واحد اقتصادي و ديگر اشخاص و موسساتي است كه با واحد دادوستد يا مناسبات تجاري دارند. اين جنبه از عملكرد سامانه حسابداري به ايجاد نظم و اطمينان در دريافتها و پرداختها و روابط تجاري واحد با اشخاص ديگر منتج مي شود. بدين ترتيب، حسابداري به عنوان فعاليتي خدماتي نيز شمرده شده است. (مباني نظري گزارشگري مالي ، انتشارات سازمان حسابرسي،1385 ،17) 2-1-2 هدف هاي صورتهاي مالي طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي هدف صورتهاي مالي عبارتند از ارايه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري كه براي طيفي گسترده از استفاده كنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد. صورتهاي مالي همچنين وظيفه مباشرت مديريت يا حسابرسي آنها را در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است منعكس مي كند. استفاده كنندگان صورتهاي مالي، براي اتخاذ تصميمات اقتصادي غالباً خواهان ارزيابي وظيفه مباشرت يا حسابدهي مديريت مي باشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه گذاري در واحد تجاري و انتخاب مجدد يا جايگزيني مديران مي باشد. از آنجا كه صورتهاي مالي عمدتاً بيانگر اثرات مالي رويدادهاي گذشته است و لزوماً در برگيرنده اطلاعات غير مالي نيست، تمام اطلاعات مورد لزوم استفاده كنندگان را برای تصميمات اقتصادي فراهم نمي آورد. با اين حال، صورتهاي مالي نيازهاي اطلاعاتي مشترك اغلب استفاده كنندگان را رفع مي كند. اطلاعات ارايه شده در صورتهاي مالي مشمول محدوديت هاي مختلف ديگري نيز هست. اطلاعات مالي تحت تأثير ابهامات موجود قرار مي گيرد. زيرا دربرگيرنده برآوردها بوده و اثر معاملات بين دوره هاي مالي مشخص تخصيص يافته است. اطلاعاتي را كه نمي توان برحسب واحد پول بيان كرد در متن صورتهاي مالي قابل انعكاس نمي باشد. بعلاوه، اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي عمدتاً تاريخي است، زيرا مرتبط با وضعيت مالي در يك تاريخ معين و عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي براي يك دوره گذشته است. (كميته فني سازمان حسابرسي، استاندارهاي حسابداري، 1385 ،487) 2-1-3 نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي براي تحقق هدف هاي حسابداري و گزارشگري مالي بايد اطلاعات بسيار متنوعي درباره واحدهاي تجاري فراهم آيد كه اين نيز مستلزم تهيه و ارايه چندين صورت مالي است. به بيان ديگر، هدف هاي گزارشگري مالي ايجاب مي كند كه مجموعه كاملي از چندين صورت مالي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر، ارائه شود. هر يك از صورتهاي مالي اساسي به طور جداگانه و همچنين صورتهاي مالي اساسي در مجموع ، در تحقق اهداف گزارشگري مالي نقش دارند. علاوه بر اين، نقش اجزاي متشكله هر يك از صورتهاي مالي اساسي را در تأمين هدفهاي مزبور نبايد ناديده گرفت. هر يك از صورتهاي مالي اطلاعات خاص و متفاوتي را ارايه مي كند و مجموعه اين اطلاعات گوناگون را نمي توان در صورتهاي كمتري تركيب و به گونه اي ارايه كرد كه به پيچيدگي اطلاعات ارايه شده منجر نشود. (عالي ور ، 1381 ، 3) 2-1-4 اهداف حسابداري [1]FASB در بيانيه شماره يك خود چنين مي گويد: اهداف اوليه حسابداري، گزارشگري صورتهاي مالي موسسات بازرگاني است. گزارشهاي مالي بايد اطلاعاتي را تهيه و فراهم نمايد كه مناسب و مورد نياز سرمايه گذاران، بستانكاران و ساير استفاده كنندگان كه سرمايه گذاري منطقي نموده اند و يا براي ساير تصميمات مشابه مفيد باشد. همچنين [2]APB در مورد اهداف اوليه حسابداري چنين مي گويد: حسابداري وظيفه دارد كه براي استفاده كنندگان خود اطلاعات لازم را تهيه نمايد و همانطور كه شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه نيز تغيير مي كند و دانش و تكنولوژي جديد پديدار مي گردد، نياز استفاده كنندگان به اطلاعات فزوني مي يابد و حسابداران بايد هميشه به روز باشند تا بتوانند نيازهاي استفاده كنندگان خود را بهبود بخشند. زيرا اگر اطلاعات آنها نقصان داشته باشد، سرمايه گذاران منبع ديگري را جستجو خواهند كرد. اين اهداف در اصطلاح سه بخش دارد كه ما آنها را بشرح زير طبقه بندي مي كنيم: 1-اطلاعات براي تصميم گيرندگان: تفكر و انديشه اينكه اطلاعات و داده هاي حسابداري براي تصميم گيري يا براي اهداف ارزيابي يك واحد اقتصادي خاص در ابعاد وسيع مي تواند مفيد باشد مورد پذيرش همگان قرار گرفته است. اطلاعات حسابداري براي پيشكاري يا وكيل خرجي به تصميم گيري و ارزيابي واحدهاي اقتصادي تبديل شده است. FASB اظهار داشته كه سرمايه گذاران اطلاعاتي نياز دارند كه بتواند انتظارات منطقي آنها را برآورده نمايد و بسياري از آنها بطور قوي اطلاعات را با ارزش جاري طلب مي كنند و اگر چنين نشود استفاده كنندگان ترجيح مي دهند كه اطلاعات واقعي را بر اساس رويدادهاي آينده شركت بدست آورند اما اين رويدادها و ارزشهاي آينده تنها مي تواند حدسي باشد زيرا هنوز اتفاق نيفتاده است و نمي توانند هدف باشند و مبنايي براي تصميم گيري استفاده كنندگان قرار گيرند از اين رو حسابداري بر مبناي ارزش جاري براي بسياري از حسابداران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات براي تصميم گيري مي تواند مربوط و مفيد باشد، به هر حال ميثاق حسابداري همچنان بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي در تصميم گيريها مورد استفاده قرار مي گيرد. 2- جامعه بعنوان استفاده كنندگان اطلاعات : هر دو كميته FASB , APB جامعه را بعنوان يك استفاده كننده صرف و خاص فراموش كرده اند. جامعه بيشتر از يك گروه يا استعدادها، سرمايه گذاران و بستانكاران بايد مورد توجه قرار گيرد. FASB از توده مردم ذكري به ميان نياورده اما در اصطلاح تنها آنهايي هستند كه تصميمات اقتصادي خود را بر پايه روابطشان و يا علم و آگاهي اي كه از شركتهاي تجاري دارند، اتخاذ مي كنند. 3- اطلاعات مربوط و مفيد: اطلاعات مفيد در بيانيه FASB دو مشخصه اصلي دارد: مربوط بودن، قابل اعتماد بودن. اطلاعاتي مربوط است كه بتواند تفاوتي و يا تغييري در تصميم استفاده كنندگان ايجاد نمايد اطلاعاتي قابل اعتماد است كه اگر عرضه شد مفهومي براي عرضه شدن خود داشته باشد. APBاشاره به اهداف كيفي دارد و اشاره به اين طرز تفكر دارد كه اهداف اوليه حسابداري بايد با اهداف مطلوب جامعه مربوط باشد. قابل اعتماد بودن، واقعي بودن و منصفانه بودن را بعنوان اهداف ميتوان بيان نمود. (كرباسي يزدي ، 1384 ،40-39) 2-1-5 گزارش هاي حسابداري محصول پردازش اطلاعات مالي توسط هر سامانه حسابداري گزارشهاي متعدد و متنوعي است كه گزارشهاي حسابداري ناميده مي شود. گزارشهاي حسابداري را ميتوان در دو گروه متمايز زير
طبقه­بندي كرد. گزارش هاي درون سازماني به مجموعه گزارشهايي كه توسط هر سامانه حسابداري در طول دوره مالي با هدف انجام خدمات مالي و ارائه اطلاعات تفصيلي تهيه مي شود، گزارش هاي درون سازماني مي گويند. منظور از تهيه و ارائه اين گونه گزارشها عمدتاً رفع نيازهاي اطلاعاتي مديريت واحدهاي اقتصادي در برنامه ريزي و كنترل است. اما برخي از آنها علاوه بر كمك به مديريت، اطلاعاتي را به اشخاصي كه با واحد اقتصادي دادوستد يا ارتباط مستمر دارند، ارائه مي دهد. ويژگي اصلي گزارشهاي درون سازماني در اين است كه معمولاً به طور مستمر و به شكل تفصيلي و در فواصل زماني كوتاه و حتي گاه روزانه تهيه مي شود. گزارشهاي برون سازماني به گزارشهایي كه توسط سامانه حسابداري در پايان سال مالي يا مقاطع ديگري از زمان در برای ارائه اطلاعات به طيف وسيعي از اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به يك واحد اقتصادي تهيه
مي­گردد، گزارش برون سازماني گفته مي شود. صورتهاي مالي كه محصول نهائي پردازش اطلاعات مالي توسط سامانه حسابداري است اصلي ترين بخش گزارشهاي برون سازماني است. ويژگي اصلي گزارشهاي برون سازماني در اين است كه مجموع اطلاعات مالي مربوط به يك واحد اقتصادي را به شكل خلاصه و طبقه بندي شده همراه با توضيحات و تفاسير لازم به طور يكجا ارائه مي كند. بنابراين ، سامانه حسابداري از لحاظ گزارشگري غالباً دو جنبه متمايز دارد، يكي جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي درون سازماني و ديگري جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي برون سازماني. اين پژوهش منحصراً به جنبه برون سازماني گزارشگري كه اصطلاحاً گزارشگري مالي ناميده مي شود تأكيد دارد. 2-1-6 صورتهاي مالي و گزارشگري مالي صورتهاي مالي مجموعه اي از صورتهاي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر است كه اساساً وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد اقتصادي را نشان مي دهد. گزارشهاي مالي كه بخش محوري آن را صورتهاي مالي تشكيل مي دهد، محصول گزارشگري مالي و عمده ترين وسيله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادي است. اما گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اطلاعات مالي حاصل از پردازش اطلاعات توسط سامانه حسابداري ارتباط دارد در بر مي گيرد. در گزارشهاي مالي، اطلاعاتي كه بنابر الزامات قانوني يا عرف، افشاي آنها ضروري است و يا اطلاعاتي كه مديريت يك واحد اقتصادي آگاهي از آن را براي اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به امور آن واحد لازم مي­داند، ارائه مي شود. هر گزارشگري كه مشتمل بر صورتهاي مالي باشد يا بخش عمده آن را صورتهاي مالي تشكيل دهد يا متكي و منضم به صورتهاي مالي باشد، گزارش مالي محسوب مي شود. 2-1-7 انواع گزارش هاي مالي انواع گزارشهاي مالي به شرح زير است: گزارش مالي سالانه: گزارش سالانه كه توسط هيأت مديره شركتهاي سهامي به مجمع عمومي صاحبان سهام يا توسط مديريت شركتهاي غير سهامي و ساير موسسات به صاحبان سرمايه شركت يا اركان تصميم گيرنده موسسه ارائه مي شود و ساير اشخاص ذينفع و ذيعلاقه نيز قاعدتاً بايد به آن دسترسي داشته باشند، مهمترين نوع گزارش مالي است. گزارش سالانه علاوه بر صورتهاي مالي ، يادداشتهاي توصيفي ،جداول تفصيلي و صورتهاي مكمل، شامل اطلاعات ديگري است كه از پردازش سامانه حسابداري بدست نيامده است يا اساساً جنبه غير مالي دارد؛ اما ارائه آن بنا بر احكام قانوني يا عرف تجاري لازم است يا مديريت قصد افشاي آنها را دارد يا قابليت استفاده و اعتبار صورتهاي مالي را افزايش مي دهد. بدين ترتيب ، گزارش هيأت مديره يا مديران و گزارش بازرسان و حسابرسان، در صورت وجود الزام قانوني، از جمله اجزاي تشكيل دهنده گزارشهاي سالانه محسوب مي شوند. گزارشهاي مالي خاص: هر واحد اقتصادي بنابر الزامات قانوني يا قراردادي و يا در برای رفع نيازهاي اطلاعاتي اشخاص يا مراجع معيني ممكن است گزارشهاي خاصي را نيز تهيه و ارائه كند. اين قبيل گزارشها مشروط بر اينكه متكي بر صورتهاي مالي باشند يا در قالب اطلاعات مالي منعكس در صورتهاي مالي تهيه و ارائه شوند، گزارش مالي خاص محسوب مي گردند. نمونه هايي از گزارشهاي مالي خاص به شرح زير است: -گزارش مالي كه به بورس اوراق بهادار ارائه مي شود. -گزارش مالي كه به منظور دريافت وام و اعتبار يا تسهيلات مالي به بانكها و ساير موسسات مالي و اعتباري ارائه مي شود. -گزارش مالي كه به مراجع قانوني و سازمانهاي دولتي هدايت كننده اقتصاد جامعه ارائه مي شود. -پيشنهاد افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي. -اظهارنامه مالياتي شركتها و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه متكي و منضم به صورتهاي مالي مي باشد. 2-1-8 استفاده كنندگان گزارشهاي مالي اشخاص و مراجع مختلفي با حقوق ، منافع و علايق گوناگون و گاه متضاد، براي قضاوت و تصميم گيري درباره امور و وضعيت واحدهاي انتفاعي، به اطلاعات مالي نياز دارند. به منظور تأمين اين نيازها، واحدهاي انتفاعي مختلف بر حسب شرائط و اوضاع و احوال اقتصادي- اجتماعي، طبق الزامات قانوني، عرف جاري، قراردادهاي دو يا چند جانبه و يا تصميمات اداره كنندگان آنها، گزارشهاي مالي گوناگوني را كه اساساً جنبه استفاده هاي برون سازماني دارد، تهيه و ارائه مي كنند. اين گونه گزارشها، مهمترين منبع تأمين اطلاعات مالي براي اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به واحدهاي انتفاعي است. از آنجا كه صورتهاي مالي عمده ترين وسيله انتقال اطلاعات مالي به خارج از واحدهاي انتفاعي و محور اصلي و عامل مشترك در كليه گزارشهاي مالي است، انتظار مي رود كه اطلاعات مالي منعكس در آن بتواند وضعيت مالي و نتايج عمليات واحدهاي انتفاعي را به گونه اي ارائه كند كه نيازهاي اطلاعاتي طيف وسيعي از اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به واحدهاي انتفاعي هرچه بيشتر و بهتر برآورده شود. كليه اشخاص و مراجع ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه كه اختيار دسترسي به صورتهاي مالي واحدهاي انتفاعي را دارند و انتظار مي رود كه در مورد اطلاعات مالي گزارش شده قضاوت يا بر مبناي آن اطلاعات تصميم گيري كنند، در اين پژوهش به عنوان استفاده كننده از صورتهاي مالي محسوب مي شوند كه در زير به اختصار بيان مي شوند: سرمايه گذاران: سرمايه گذاران از لحاظ نوع مالكيت و هدف هاي سرمايه گذاري به دو گروه عمده زير طبقه بندي مي شوند: بخش عمومي: دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي بعنوان صاحب سرمايه يا سرمايه گذار در واحدهاي انتفاعي اعم از آنكه تمام يا بخشي از سرمايه آنها را بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوري، عمدتاً و حسب مورد، هدفهائي چون ايجاد و كنترل تأسيسات و صنايع استراتژيك و زيربنايي، رشد و توسعه اقتصادي، حفظ و ايجاد اشتغال ، توسعه ناحيه اي و رفاه اجتماعي، ايجاد تعادل در بازار و ثبات نسبي قيمتها، دستيابي به تكنولوژي جديد و ايجاد صنايع پيشگام و توزيع در بازار و ثبات نسبي قيمت ها، دستيابي به تكنولوژي جديد و ايجاد صنايع پيشگام و توزيع عادلانه امكانات را دنبال مي كنند. اين هدفها معمولاً بر تصميمات كارگزاران دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي، در مجامع عمومي و مراجع تصميم گيرنده واحدهاي انتفاعي اعم از آنكه عمومي يا خصوصي تلقي شوند همواره موثر و گاه مسلط است. بخش خصوصي: صاحبان موسسات انفرادي انتفاعي، شركای شركتهاي غير سهامي ،و موسسات انتفاعي غير تجاري، سهامداران شركتهاي سهامي عام يا خاص اعم از آنكه تمام يا قسمت عمده اي از سرمايه متعلق به بخش خصوصي باشد، اساساً هدف نهائي چون تحصيل و توزيع سود، حفظ اصل سرمايه، افزايش ارزش سرمايه گذاري، بقاء موسسه و امكان گسترش دامنه فعاليت آن را در آينده دنبال مي كنند. اين هدفها غالباً بر تصميمات سرمايه گذاران خصوصي و يا نمايندگان آنها در اركان و مجامع عمومي واحدهاي انتفاعي مسلط است. سرمايه گذاران بالقوه: موسساتي نظير شركتهاي سرمايه گذاري، صندوق هاي بازنشستگي و پس انداز، شركتهاي بيمه و ساير اشخاص حقوقي يا حقيقي كه به سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي پردازند براي تصميم گيري نسبت به معاملات اوراق بهادار نيازمند به كسب اطلاعات مالي از واحدهاي انتفاعي صادر كننده ، اوراق بهادار هستند. كاركنان: مسئوليت كارفرما در تأمين معيشت كاركنان و وابستگي استخدامي كاركنان به كارفرما، منشأ حق و نياز آنان به كسب اطلاعاتي درباره وضعيت موجود و آينده فعاليت واحد انتفاعي است كه اين اطلاعات امكان ارزيابي امنيت شغلي، ارتقاء و بهره مندي كاركنان را از حقوق و مزاياي بيشتر فراهم مي نمايد. دولت: دولت در نقش حاكميت ، براي حفظ حقوق ملت و گروه هاي مختلف استفاده كننده و انجام امور زير نيازمند به اطلاعات مالي درباره واحدهاي انتفاعي است: برنامه ريزي و هدايت اقتصاد كشور اخذ ماليات بر درآمد، عوارض، مالياتهاي تكليفي و ساير حقوق دولتي. اخذ حق بيمه و ساير حقوق مربوط به برنامه هاي تأمين اجتماعي. سنجش نتايج سياستها و تدابير اقتصادي اتخاذ شده، از لحاظ استفاده كارآمد و اثربخش از منابع ، ثبات و تعادل اقتصادي و رفاه اجتماعي و ارزيابي آثار مالياتها و عوارض برقرار شده بر متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله توليد ناخالص ملي، سرمايه گذاري ملي، تراز بازرگاني و تراز پرداختها. اتخاذ تصميمات اقتصادي به عنوان بزرگترين اعتبار دهنده، توليد كننده و مصرف كننده در كشور. جامعه: نقشي كه واحدهاي انتفاعي، بويژه واحدهاي بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه كشور بطور اعم و در منطقه استقرار بطور اخص دارند، و آثار زيست محيطي و چگونگي و ميزان استفاده آنها از منابع طبيعي و امكانات ملي، منشأ نياز و علاقه جوامع ملي و محلي به كسب اطلاعاتي در مورد بقاء و فعاليت هاي واحدهاي مزبور است كه مي تواند توسط نهادها و تشكلهاي اجتماعي و رسانه هاي جمعي ابراز و درخواست شود.(مباني نظري گزارشگري مالي در ايران ، انتشارات سازمان حسابرسي، 1385 ، 30-19 ) 2-1-9 ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري هدف هاي گزارشگري مالي و مباني حسابداري ايجاب مي كند، اطلاعاتي كه گزارشگري مالي فراهم مي آورد از ويژگي هاي معيني برخوردار باشد. هرچند اين ويژگي ها، تا حدود زيادي تحت تأثير اوضاع و احوال اقتصادي ، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و مناسبات حقوقي جامعه قرار دارد اما در هر حال، اطلاعاتي كه فراهم مي شود بايد براي قضاوت و تصميم گيري استفاده كنندگان نسبت به واحد انتفاعي مفيد، قابل اعتماد و بطور نسبي صحيح باشد.(مباني نظري گزارشگري مالي در ايران ، انتشارات سازمان حسابرسي، 1385 ، 49 ) تروبلاد نام كميته اي است كه انجمن حسابداران خبره آمريكا (AICPA) در سال 1971 تشكيل داد. اين كميته جمعاً دوازده هدف را براي صورتهاي مالي بيان مي كند كه ارائه اطلاعات مفيد براي تصميم گيريهاي اقتصادي، ارائه اطلاعات مفيد براي پيش بيني و ارزيابي جريان وجوه نقد آتي و سودآوري و تأمين اطلاعات مفيد براي قضاوت درباره توان مديريت در به كارگيري اثر بخش صنايع تعدادي از اين اهدافند.(شباهنگ ، 1384 ، 89) گزارش هاي مالي براي تأمين نياز طيف وسيع استفاده كنندگان بايد داراي ويژگي هاي مشخص باشد. گزارش تروبلاد هفت ويژگي كيفي را كه بايد در گزارش ها وجود داشته باشد به شرح زير برمي شمرد: 1-مربوط بودن، 2- شكل و محتوا، 3- قابل اعتماد (اتكا)، 4- بي طرفانه بودن، 5- قابل مقايسه بودن، 6- ثبات رويه، 7- قابل فهم بودن (رياحي بلكويي، 1381 ، 188 ) در بخشي از گزارش تروبلاد چنين آمده است: ويژگي هاي كيفي اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي بايد به ميزان زيادي بر اساس نيازهاي استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي قرار گيرد. اطلاعات بايد تا حد امكان بي طرفانه تهيه شده باشد. استفاده كنندگان، هنگام تصميم گيري نه تنها بايد اطلاعات ارايه شده را درك كنند بلكه بايد بتواند قابل اعتماد بودن آنرا مورد قضاوت و ارزيابي قرار دهند نيز بتوانند آنها را با اطلاعات ارائه شده در مورد انواع فرصتهاي آتي و تجربه هاي قبلي مقايسه نمايند. در همه موارد اطلاعات، زماني مفيدتر است كه بر محتواي اقتصادي نه بر شكل فني، تأكيد بيشتري نمايد. هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) بيانيه شماره 2 از مفاهيم حسابداري مالي (SFAC) را با نام ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري منتشر كرد تا براي انتخاب از بين دو عامل زير، شاخصي را به دست دهد؛ نخست ، روش هاي گوناگون در حسابداري و گزارشگري مالي و دوم ضوابط افشاي اطلاعات.( Statenment Of Frnancial Accounting Concepts NO02,) اصولا اين شاخصها نشان مي دهد براي تصميم گيري كدام دسته از اطلاعات سودمندتر است. مهمترين كيفيت اين است كه اطلاعات از نظر تصميم گيري، مفيد يا سودمند باشند. مربوط بودن و قابل اعتمادبودن همراه با اجزاي تشكيل دهنده آنها در زمره ي دو ويژگي كيفيت اصلي اطلاعات قرار مي گيرد.(رياحي بلكويي، 1381 ، 209) مربوط بودن: اطلاعاتي مربوط است كه بتواند ارزيابي استفاده كنندگان را نسبت به نتايج وقايع گذشته و حال و يا انتظارات آنها را در مورد رويدادهاي آتي يك واحد انتفاعي تأثير، تعديل يا رد كند و از اين طريق در تصميمات استفاده كنندگان براي انجام يك عمل يا خودداري از آن موثر افتد.(مباني نظري گزارشگري مالي در ايران ، انتشارات سازمان حسابرسي، 1385 ، 50 ) به عبارت ديگر مربوط بودن به توانائي اطلاعات در اثرگذاري بر تصميمات مديران (در تغيير دادن يا تأكيد كردن بر انتظارهاي آنها درباره ي نتيجه ها يا حاصل اقدام ها يا رويدادها گفته مي شود. مربوط بودن مي تواند داراي درجه هاي گوناگون باشد. ميزان مربوط بودن اطلاعات خاص بين استفاده كنندگان متفاوت است و به ميزان نياز آنها به موضوع خاص بستگي دارد كه بايد درباره آن تصميم هايي بگيرند. با توجه به مفهوم چارچوب نظري، اطلاعات مربوط به استفاده كنندگان كمك مي كند تا رويدادهاي گذشته، حال و آينده را مورد ارزيابي قرار دهند (سودمندي در پيش بيني)، آنها را تائيد كنند يا انتظارات قبلي را تغيير دهند (سودمندي در ارزيابي). اطلاعات براي اينكه مربوط باشند، پيش از اينكه توان اثرگذاري بر تصميم ها را از دست بدهند، بايد در اختيار تصميم گيرنده قرار گيرند (به موقع بودن). مربوط بودن يكي از ويژگي هاي كيفي و اساسي اطلاعات حسابداري است. ارائه اطلاعات مربوط، تصميم گيرندگان را در اخذ تصميمات منطقي ياري مي دهد و مي تواند عاملي براي جلوگيري از بروز ابهام و سردرگمي در بررسي و مطالعه اطلاعات مالي محسوب شود. اما تعيين اينكه چه اطلاعاتي مربوط است و چه اطلاعاتي نامربوط، مسلماً كار ساده اي نيست. زيرا مربوط بودن يك ويژگي نسبي است و محتواي آن به استفاده كنندگان اطلاعات مالي و خواست هاي آنان بستگي دارد. به طور كلي ميتوان گفت: اطلاعاتي مربوط محسوب مي شود كه در تصميم گيريها موثر و نقش آن با اهميت باشد. بنابراين مربوط بودن را ميتوان تأثير گذاري اطلاعات حسابداري بر تصميمات استفاده كنندگان در مورد نتايج رويدادهاي گذشته و پيش بيني اثرات رويدادهاي فعلي و آتي، تأیید یا تعديل انتظارات قبلي، تعريف كرد. ويژگي مربوط بودن اطلاعات مالي مبتني بر مفاهيم اهميت، به موقع بودن، رجحان محتوا بر شكل، قابل فهم بودن و افشاي كامل است.(عالي ور ، 1381 ، 28 ) قابل فهم بودن: اطلاعاتي قابل فهم است كه استفاده كنندگان عادي بتوانند موضوع را درك و آثار آن را ارزيابي كنند. استفاده كنندگان عادي از اطلاعات مالي كساني هستند كه دانش متعارفي از مسايل كسب و كار، اقتصاد و حسابداري دارند و مي خواهند با مطالعه دقيق اطلاعات، بر اساس آن قضاوت يا تصميم گيري كنند. اطلاعات مالي هنگامي قابل فهم است كه عمليات و رويدادهاي مالي را به زباني ساده و با اصطلاحاتي رايج توصيف كرده باشد. يك عامل مهم در قابل فهم بودن اطلاعات مالي نحوه ارائه اطلاعات يعني شيوه ادغام و طبقه بندي اطلاعات است. عامل دوم توان استفاده كنندگان از اطلاعات مي باشد. با اين حال، قابل فهم بودن مترادف سادگي نيست و به بهانه دشواري درك اطلاعات نمي توان از افشاي اطلاعات درباره موضوعات پيچيده و بااهميتي خودداري كرد كه براي استفاده كنندگان متخصص قابل فهم است. در زمينه استفاده از اينترنت اين موضوع وجود دارد كه آيا خود اينترنت از قابليت فهم بهتر حمايت مي كند و يا اينكه آن را سخت مي نمايد. قابل اعتمادبودن: براي اينكه اطلاعات مفيد باشد بايد همچنين قابل اعتمادباشد. اطلاعاتي قابل اتكاست كه عاري از اشتباه و تمايلات جانبدارانه با اهميت باشد و به طور صادقانه معرف آن چيزي باشد كه مدعي بيان آن است يا به گونه اي معقول انتظار مي رود بيان كند. اطلاعات ممكن است مربوط باشد ليكن ماهيتاً يا در بيان چنان غيرقابل اعتمادباشد كه شناخت آن در صورتهاي مالي به طور بالقوه گمراه كننده شود. به طور مثال اگر اعتبار و مبلغ يك ادعاي خسارت در يك اقدام قانوني مورد سوال واقع شود، ممكن است شناخت كل مبلغ ادعا در ترازنامه براي واحد تجاري نامناسب باشد گرچه افشاي مبلغ و شرايط ادعا مي تواند مناسب باشد. قابل مقايسه بودن: استفاده كنندگان صورتهاي مالي بايد بتوانند صورتهاي مالي واحد تجاري را طي زمان برای تشخيص روند تغييرات در وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مقايسه نمايند. استفاده كنندگان همچنين بايد بتوانند صورتهاي مالي واحدهاي تجاري مختلف را مقايسه كنند تا وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي آنها را نسبت به يكديگر بسنجند. بدين ترتيب ضرورت دارد اثرات معاملات و ساير رويدادهاي مشابه در داخل واحد تجاري و در طول زمان براي آن واحد تجاري با ثبات رويه اندازه گيري و ارائه شود و بين واحدهاي تجاري مختلف نيز هماهنگي رويه در باب اندازه گيري و ارائه موضوعات مشابه رعايت گردد. براي آنكه اطلاعات مالي قابل مقايسه باشند بايد اندازه گيري و ارائه اطلاعات مربوط به معاملات، عمليات، رويدادهاي مالي و اقلام مختلف صورتهاي مالي در طول يك دوره مالي و در دوره هاي مختلف به يكي از رويه ها انجام و اين رويه ها در طول زمان بطور يكنواخت بكار گرفته شوند (ثبات رويه). بكارگيري مباني مختلف در اندازه گيري ارزش عناصر حسابداري، شناسائي درآمد به انحاي گوناگون، وجود مباني مختلف براي مقابله هزينه ها با درآمد و تنوع رويه هاي حسابداري، افشاي رويه هاي حسابداري و توضيحات ديگري را لازم مي سازد كه توصيف رويدادهاي اقتصادي را كامل و اقلام صورتهاي مالي را شفاف و گويا كند و به اين ترتيب قابليت مقايسه اطلاعات را نيز فزوني بخشد (افشاي كافي).(مباني نظري گزارشگري مالي در ايران ، انتشارات سازمان حسابرسي، 1385 ، 56-49 ) گفتار دوم: گزارشگري مالي تحت وب 2-2 ديباچه روند پرشتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ويژه اينترنت، كليه ابعاد جوامع بشري را تحت تأثير قرار داده به گونه اي كه براي مثال در حوزه ي حسابداري؛ منجر به معرفي يك روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است. اين روش نوين گزارشگري مالي در عصر جديد را گزارشگري تحت وب گويند. منظور از گزارشگري تحت وب، استفاده از امكان مبادله اطلاعات مالي با طرف هاي ذينفع از طريق اينترنت است.(عرب مازار يزدي ، 1384 ، 32) در اين گفتار از فصل دوم نخست تاریخچه مختصری از اینترنت و وضعیت کنونی آن در ایران و جهان عنوان می شود سپس به محدوديت هاي گزارشگري مالي سنتي تشریح شده و سپس موضوعات مهمي كه حسابرسان داخلي و مديريت در اثر بكارگيري اين نوع گزارشگري با آن مواجه مي شوند مورد بحث واقع مي شود و در ادامه انگيزه ها و ريسك هاي ذاتي موجود در گزارشگري تحت وب مورد بررسي واقع مي شود و در انتها به ابزارهاي رايج مورد استفاده براي ارائه گزارشهاي مالي در اينترنت و نيز معايب و مزاياي آنها پرداخته مي شود. 2-2-1 تاريخچه اينترنت اينترنت در پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) متولد شد. نام ابتدایی اينترنت آرپانت[3] بود كه در بدو ایجاد يعني در سال 1969 بر آن نهاده شد. آرپانت به عنوان شالوده اصلي اينترنت بر آن بود تا خود را به شبكه هاي راديويي و ماهواره اي وقت و همچنين به كامپيوترهاي ديگر متصل كند و كار پژوهشهاي مربوط به وزارت دفاع آمريكا را با سرعت و كيفيت بهتر به انجام برساند. آرپانت يا همان اينترنت جوان، خط تماس الكترونيك و محرمانه دست اندركاران وزارت دفاع آمريكا و پژوهشگران بوده است. آن چه امروز به نام پست الكترونيك[4] مطرح شده و يكي از خدمات رايج اينترنت محسوب مي گردد، محصول همان دوران تماس كارشناسان نظامي و كامپيوترها در آرپانت است. اينترنت تا سال 1983 كمتر از پانصد كامپيوتر ميزبان[5]داشت و اين كامپيوترها عمدتاً در آزمايشگاههاي نظامي و بخشهاي كامپيوتري آمريكا قرار داشت.اما چهار سال بعد در سال 1987 اينترنت درصدها دانشگاه و آزمايشگاه پژوهشي، صاحب 28 هزار كامپيوتر ميزبان شد. و روز به روز نيز بر تعداد آن افزوده شده و پيش بيني مي شود تا سال 2010 تعداد مشتركان به يك ميليارد نفر برسد. 2-2-2وضعيت كنوني اينترنت در ايران و جهان اينترنت در ايران هر روز فراگيرتر مي شود، از زماني كه پژوهشگران ايراني در سال 1370 براي اولين بار در مركز پژوهشهاي فيزيك نظري و رياضي به اينترنت متصل شدند 16 سال مي گذرد از آن زمان تاكنون اينترنت نه تنها در كشور ما بلكه در ساير كشورهاي جهان نیز رشد كرده است. اكنون ضريب نفوذ اينترنت در ايران از متوسط آسيا بالاتر رفته و در خاورميانه نيز به مقام اول دست يافته است. با اين حال، ايران براي رسيدن به جايگاه مناسب در دسترس به اينترنت، هنوز بايد گام هاي بلندي بردارد. شمار كاربران اينترنت در ايران در سال 1994 از 250 نفر فراتر نمي رفت اما اكنون بيش از 5 ميليون نفر به صورت دائم و 15 ميليون نفر به صورت كاربر غير دائم از اينترنت استفاده مي كنند به اين ترتيب ضريب نفوذ اينترنت در ايران از صفر در سال 1994 به 15 ميليون نفر در سال 2006 افزايش يافته است. اين آمار و ارقام با ارزان تر شدن دسترسي به كامپيوتر و تكنولوژي ، ميتوان انتظار داشت كه به افزايش خود ادامه دهد.(سايت شركت مخابرات) در ارتباط با كل جهان، آمريكاي شمالي، اروپا و اقيانوسيه مناطقي هستند كه نقش عمده اي را در پذيرش تكنولوژي اينترنت ايفا مي كنند. بر طبق آمارهاي استفاده از اينترنت در جهان (2006) ، 16 درصد از جمعيت جهان تكنولوژي اينترنت را پذيرفته اند .(Tehmina , 2006, pp.1-2) نگا ره 2-1 چکیده ای از استفاده جهاني از اينترنت را نشان مي دهد.
مناطق جهان جمعيت تا سال 2006 درصد جمعيت از كل جهان استفاده از اينترنت (جديدترين اطلاعات) درصد جمعيت (نفوذ) درصد استفاده جهاني رشد استفاده از اينترنت از سال 2005-2000
آفريقا 915210928 1/14% 22737500 5/2% 2/2% 7/403%
آسيا 3667774066 4/56% 364270713 9/9% 7/35% 7/218%
اروپا 807289020 4/12% 290121957 9/35% 5/28% 1/176%
خاورميانه 190084161 9/2% 18203500 6/9% 8/1% 2/454%
امريكاي شمالي 331473276 1/5% 225801428 1/68% 2/22% 9/108%
امريكاي لاتين 553908632 5/8% 79033597 3/14% 8/7% 4/337%
اقيانوسيه 33956977 5/0% 17690762 9/52% 8/1% 2/132%
كل جهان 6499697060 100% 1018057389 7/15% 100% 182%
2-2-3 محدوديت هاي گزارشگري مالي سنتي اطلاعات تجاري توسط معاملات تجاري ايجاد مي شوند و در بسياري از نقاط سازمان كه اغلب با يكديگر مرتبط نيستند استفاده مي شوند. در واقع مديريت و واحد گزارشگري تجاري از يك شيوه باز و مورد توافق پيروي نمي كنند. پراكندگي اين اطلاعات به عواملي مانند توانائي سازمان براي استفاده از اطلاعات تجاري و تقسيم اطلاعات در بين بخش ها محدود مي شود.(بزرگ اصل ، ولی پور رکنی ، 1385 ،83) حاصل اصلي فرآيند گزارشگري مالي تا امروز توليد صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي ضميمه اين صورتها بوده است كه همواره فرض بر اين است كه به نحوي منطقي نيازهاي استفاده كنندگان برون سازمانی و ساير ذينفعان هدف را تأمين مي كند. اما برخي محدوديت هاي روش هاي رايج يا به تعبيري سنتي گزارشگري مالي تا اندازه اي آن را از اهداف خود دور مي سازد. برخي از آن محدوديت ها عبارتند از: (1) گزارشهاي مالي عملاً در اختيار گروه وسيعي از استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، (2) اين گزارشها تمامي نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان مالي را برآورده نمي كند، (3) فاقد شاخص هائي درباره موفقيت هاي مالي آينده در ارتباط با تصميمات جاري است و بالاخره (4) چارچوب مفهومي و معيارهاي شناخت دارايي ها در گزارشگري موسوم مالي فاقد جنبه هاي مرتبط با ارتباطات نامشهود و دارائي هاي مبتني بر دانش و اطلاعات است، همانا كه كسب و كار مدرن بر پايه آنها شكل مي گيرد (عرب مازار يزدي ، 1384 ، 32-31) به عبارتي مي توان محدوديت هاي گزارشگري مالي سنتي را در تفاوت آن با گزارشگري مالي تحت وب بدين گونه بيان كرد: تفاوت عمده بين ارائه سنتي اطلاعات مالي (نسخه چاپي) و تحت وب اين است كه با اينترنت، هيچ مرزي وجود ندارد كه بتوان فهميد كه چه كسي از اطلاعات استفاده مي كند، در واقع محدوده آن كل جهان است. دومين تفاوت كه در استفاده از اينترنت وجود دارد، انتشار همزمان عقايد اشخاص ثالث از قبيل تحليل گراني است كه در نسخه چاپي امكان آن وجود نداشت. تفاوت ديگر، انتشار اطلاعات شركت در وب سايت هاي اشخاص ثالث مي باشد. در حاليكه هيچ گونه گزارش مالي در وب سايت اوليه شركت وجود ندارد. نمودار 1-2 خلاصه اي از اين فرآيند جريان اطلاعات را نشان مي دهد (Tehmina , 2006 , 4) نمودار 2-1 جريان اطلاعات در گزارشگري مالي تحت وب 2-2-4 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي اولين و بزرگترين عامل كه در كار سازمان ها تغيير ايجاد كرده و خواهد كرد، اينترنت است. اينترنت با تغيير اساسي روش عملكرد شركتها، حرفه را زير و رو مي كند، اين تغييرات به مراتب فراتر از تجارت الكترونيكي است، تغيير بنيادي در فرآيندها و فرهنگ سازمان مي باشد. در حاليكه اينترنت، فن آوري اطلاعاتي است كه بيشترين مسئوليت را براي تغيير در رويه حرفه به عهده دارد، نبايد نقش سامانه هاي برنامه ريزي منابع شركت را ناديده گرفت، آنچه كه سامانه هاي ERP انجام مي دهند اين است كه همه اطلاعات سازمان را در يک منبع مرکزي گردآوري مي کنند به طوريکه دسترسي به اطلاعات كليدي مخصوصاً براي اعضاء خارج از سازمان خيلي آسانتر مي شود. بدست آوردن يك مرحله بالاتر ERP مستلزم هماهنگي سامانه ERP داخلي سازمان با سامانه هاي فروشندگان و مشتريان مي باشد كه باعث ايجاد سامانه برنامه ريزي منابع چند شركت[6](MERP) مي شود. تكنولوژي توانمند براي تكامل چنين سامانه هايي، اينترنت است. تعداد صفحات:86 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه حسابداری


پایان نامه کارشناسی حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری


رشته حسابداری


مقاله حسابداری


گزارشگري مالي تحت وب


ويژگي‌هاي اطلاعات حسابداري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی ...

پایان نامه ارشد حاضر به بررسی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه می پردازد، ارائه گزارشات و صورتهای مالی به موقع باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و استفاده بهینه از اطلاعات گزارش شده می شود.

دانلود پایان نامه بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي ...

دانلود پایان نامه بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه كارشناسي ارشد ...

مفهوم سود در گزارشگري مالي ... در بررسي پايان نامه هاي ... دانلود پایان نامه ارشد: ...

پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی ...

پایان نامه ارشد حاضر به بررسی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه می پردازد، ارائه گزارشات و صورتهای مالی به موقع باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و استفاده بهینه از اطلاعات گزارش شده می شود.

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه كارشناسي ارشد ...

مفهوم سود در گزارشگري مالي ... در بررسي پايان نامه هاي ... دانلود پایان نامه ارشد: ...

پایان نامه مقطع ارشد رشته حسابداری :بررسي و کاربرد سرمايه ...

پایان نامه مقطع ارشد رشته حسابداری :بررسي و کاربرد سرمايه فکري در ارزيابي عملکرد مالي ...

دانلود پکیج و بانک پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد ...

دانلود پکیج و بانک پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت و حسابداری word ...

گزارشگري مالي برون سازماني

هدف پژوهش، ارزيابي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري و همچنين بررسي ميزان آشنايي مدیران شرکتهای ایران …

تحقیق درباره بيماري هلندي

بازی هواپیمایی روباه یکم

پاورپوینت در مورد تفریق اعداد مخلوط.

دانلود پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی و جوش لیزری

وحی و نبوت

سنگ کليه و مثانه

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفاتword

199 تحلیل ستونهای جعبه ای بتن مسلح تحت اثر نیروی

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفاتword

بررسي رنگرزي الياف اكريليك با رنگهاي طبيعي