دانلود رایگان


3 مقاله بیس پیشنهادی فازی سال 2019 - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود رایگان مقالات بیس پیشنهادی سال 2019 به روش فازی | دانلود رایگان مقالات بیس پیشنهادی به روش فازی سال 2019| دانلود رایگان مقالات پرکاربرد فازی 2019

دانلود رایگان
3 مقاله بیس پیشنهادی فازی سال 2019بررسی روابط اولویت فازی و کاربرد آن ها با تصمیم گیری چند معیاره FLM - TOPSIS: روش Fuzzy Multiset زبانی و کاربرد آن در تصمیم گیری زبان شناسی مجموعه های فازی Necessary ممکن و ممکن: یک مدل جدید برای تصمیم گیری گروهی Linguistic intuitionistic fuzzy preference relations and their application to multi-criteria decision making Linguistic intuitionistic fuzzy sets can be regarded as a qualitative form of intuitionistic fuzzy sets. This type of fuzzy sets uses a linguistic membership degree and a linguistic non-membership degree to represent the qualitative preferred and non-preferred judgments of decision makers. Preference relation is a useful and efficient tool for decision making that only requires the decision makers to compare two objects at one time. Taking the advantages of linguistic intuitionistic fuzzy sets and preference relations, this paper introduces linguistic intuitionistic fuzzy preference relations (LIFPRs) and studies their application to decision making. To ensure the ranking of objects reasonably, an additive consistency concept is introduced, and several of its desirable properties are discussed. To cope with inconsistent and incomplete LIFPRs, programming model-based methods to derive additively consistent LIFPRs and determine missing values are constructed, respectively. Subsequently, an approach to multi-criteria decision making with LIFPRs is offered, and the application of the new approach is illustrated by using a decision-making problem about evaluating mobile phones.
بررسی روابط اولویت فازی و کاربرد آن ها با تصمیم گیری چند معیاره مجموعه های فازی زبانی Linguistic را می توان به عنوان یک شکل کیفی مجموعه های فازی intuitionistic در نظر گرفت. این نوع مجموعه های فازی از درجه عضویت زبانی و درجه عضویت عدم عضویت زبانی استفاده می کنند تا قضاوت ترجیح داده و عدم ترجیح گیرندگان را نشان دهند. رابطه اولویت ابزاری مفید و کارآمد برای تصمیم گیری است که تنها نیازمند تصمیم گیرندگان برای مقایسه دو شی در یک زمان است. با بهره گیری از مزایای مجموعه های فازی و روابط اولویت، این مقاله روابط اولویت فازی intuitionistic (LIFPRs)را معرفی کرده و کاربرد آن ها را برای تصمیم گیری مطالعه می کند. برای اطمینان از رتبه بندی منطقی اشیا، یک مفهوم پایداری افزایشی معرفی می شود و چندین ویژگی مطلوب آن مورد بحث قرار می گیرد. برای مقابله با LIFPRs ناقص و ناقص، روش های مبتنی بر مدل برنامه ریزی برای به دست آوردن additively سازگار و تعیین مقادیر از دست رفته، به ترتیب ساخته می شوند. متعاقبا رویکردی برای تصمیم گیری چند معیاره با LIFPRs ارایه می شود و کاربرد رویکرد جدید با استفاده از یک مساله تصمیم گیری در مورد ارزیابی تلفن های همراه نشان داده شده است.
FLM-TOPSIS: The fuzzy linguistic multiset TOPSIS method and its application in linguistic decision making Linguistic decision making is an important subject in decision making, many interesting and important linguistic decision making methods have been proposed, in which, alternatives-criteria decision matrix are uniformly used to express linguistic assessments of alternatives provided by decision makers with respect to criteria. Alternatives-criteria decision matrixes have some limitations when we use them to distinguish distinct, partial unknown or hesitant linguistic decision making or carry out linguistic decision making in the huge amounts of decision information and alternatives. In this paper, we propose alternatives-linguistic terms decision matrix to represent linguistic assessments of alternatives, analyze advantages of the decision matrix in representing linguistic assessments and distinguishing distinct, partial unknown or hesitant linguistic decision making.
FLM - TOPSIS: روش Fuzzy Multiset زبانی و کاربرد آن در تصمیم گیری زبان شناسی تصمیم گیری زبانی یک موضوع مهم در تصمیم گیری است، بسیاری از روش های مهم و مهم تصمیم گیری زبان شناسی ارائه شده اند، که در آن، ماتریس تصمیم گیری معیارهای - معیار به طور یکنواخت برای بیان ارزیابی های زبانی از جایگزین ها ارایه شده توسط گیرندگان با توجه به معیارها مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی ما از آن ها برای متمایز کردن تصمیم گیری متمایز، مبهم یا مردد زبانی استفاده می کنیم و یا تصمیم گیری زبانی در مقادیر بسیار زیادی از اطلاعات و گزینه های تصمیم گیری را انجام می دهیم. در این مقاله، ما ماتریس تصمیمگیری چند زبانی را پیشنهاد می کنیم تا ارزیابی های زبانی از جایگزین ها، تحلیل مزایای ماتریس تصمیم گیری در ارایه ارزیابی های زبانی و تشخیص متمایز، نسبی یا مردد زبانی را ارایه کنیم. برای ترکیب ساده و سریع متغیرهای زبانی - اصطلاحات زبانی، ما بیشتر multiset زبانی یا multiset زبانی مبهم را ارایه می دهیم تا ارزیابی های زبانی را در متغیرهای زبانی - زبانی بیان کنیم، و ویژگی های تابع of زبان شناسی فازی را آنالیز کنیم. با استفاده از روش multiset فازی و روش TOPSIS، روش fuzzy multiset linguistic برای تصمیم گیری زبانی را توسعه می دهیم، که این روش عمدتا شامل تحول، تجمع و فازه ای بهره برداری است. در مرحله تبدیل، ارزیابی های زبانی از جایگزین ها با استفاده از متغیرهای زبانی از عبارات زبانی - زبانی به multisets زبان شناسی فازی تبدیل می شوند. در مرحله تجمیع، ما از اتحادیه، Intersection و operations operations برای بدست آوردن راه حل های ایده آل و منفی تصمیم گیری زبانی استفاده می کنیم،
Necessary and Possible Hesitant Fuzzy Sets: A Novel Model for Group Decision Making We propose an extension of Torra’s notion of hesitant fuzzy set, which appears to be well suited to group decision making. In our model, indecisiveness in judgements is described by two nested hesitant fuzzy sets: the smaller, called necessary, collects membership values determined according to a rigid evaluation, whereas the larger, called possible, comprises socially acceptable membership values. We provide several instances of application of our methodology, and accordingly design suitable individual and group decision procedures. This novel approach displays structural similarities with Atanassov’s intuitionistic fuzzy set theory, but has rather different goals. Our source of inspiration comes from preference theory, where a bi-preference approach has proven to be a useful extension of the classical mono-preference modelization in the fields of decision theory and operations research.
مجموعه های فازی Necessary ممکن و ممکن: یک مدل جدید برای تصمیم گیری گروهی ما توسعه ایده Torra از مجموعه فازی مردد را پیشنهاد می کنیم، که به نظر می رسد برای تصمیم گیری گروهی مناسب است. در مدل ما، indecisiveness در قضاوت توسط دو مجموعه فازی مردد توضیح داده می شود: کوچک تر، به نام ضروری، مقادیر عضویت را براساس یک ارزیابی سخت جمع آوری می کند، در حالی که هر چه بزرگ تر باشد، شامل ارزش های عضویت مقبول از نظر اجتماعی می شود. ما چندین نمونه از کاربرد روش خود را ارایه می دهیم، و بر این اساس روش های تصمیم گیری فردی و گروهی مناسب را طراحی می کنیم. این رویکرد جدید شباهت های ساختاری با تیوری مجموعه فازی intuitionistic Atanassov را نشان می دهد، اما اهداف متفاوتی دارد. منبع الهام ما ناشی از نظریه اولویت است، که در آن یک رویکرد دو اولویت ثابت شده است که بسط مفیدی از modelization سنتی در زمینه نظریه تصمیم گیری و تحقیقات عملیات است.
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله بیس پیشنهادی سال 2019


مقاله بیس فازی


مقاله سال 2019


دانلود رایگان مقاله سال 2019


دانلود رایگان مقاله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه

مقاله مدرس و جمهوري رضاخاني

مقاله بررسی تأثیر ارتعاش بر ساختار ریختگی یک

طرح درس سالانه اول راهنمايي جغرافيا

دانلود رایگان مجموعه پک ساخت استیکر 40 عددی

مقاله درباره سوره نباء.doc1

دانلود پاورپوینت اطلاعات كامل بیماری آلزایمر

مقاله درباره سنگهاي آذرين

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی

مقاله درباره ایمان و تقوا