دانلود رایگان


توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند ( مطالعه موردی: رستوران های پدیده شاندیز تهران)چکیده :
واژگان کلیدی: تصویر مسئولیت اجتماعی برند، تصویر کیفیت محصول ، تصویر کیفیت خدمات،شخصیت برند ، وفاداری برند
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات و مقدمه. 1
1-1مقدمه. 2
1-2 بیان مساله. 5
1-3 ضرورت انجام پژوهش.... 7
1- 4 اهداف تحقیق.. 8
1- 5 سوالات پژوهش.... 9
1-6 فرضيه ها9
1- 7 روش تحقيق.. 10
1-8 جنبه جديد بودن و نوآوري.. 10
1-9 موانع ومحدودیت ها10
1-10 قلمرو پژوهش.... 10
1-10-1 قلمروموضوعي.. 10
1-10-2 قلمروزماني.. 11
1-10-3 قلمرومکاني.. 11
1-11 فصل بندی تحقیق.. 11
1-12 تعریفواژگانکلیدي.. 11
فصل دوم. 13
2-1 مقدمه. 14
2-2 مسئولیت اجتماعی برند(برند)15
2-2-1 ابعاد مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی.. 16
2-2-2 فلسفه مدیریت بازاریابی و مسئولیت اجتماعی.. 17
2-2-3 نحوه شکل گیری.. 19
2-2-4 چشم انداز عمومی از مسئولیت های اجتماعی.. 21
2-2-5 مشکل در تعریف مسئولیت اجتماعی برند. 22
2-2-6 برند و مسئولیت اجتماعی شرکت ها23
2-2-7 مسئولیت اجتماعی وشهرت شرکت... 27
2-2-8 برند، اخلاق و مسئولیت اجتماعی.. 31
2-3 کیفیت خدمات و محصول.. 34
2-3-1 انوع کیفیت... 36
2-3-1-1 کیفیت نوع اول : کیفیت بیان شده و مورد انتظار. 36
2-3-1-2 کیفیت نوع دوم : کیفیت مورد انتظار ولی بیان نشده. 37
2-3-1-3 کیفیت نوع سوم : کیفیت بیان شده ولی غیر مورد انتظار. 37
2-3-1-4 کیفیت نوع چهارم : کیفیت بیان نشده ولی غیر مورد انتظار. 37
2-3-2 مفهوم کیفیت... 38
2-3-3 تصویر کیفیت خدمات و محصول.. 38
2-4 تعریف برند. 40
2-4-1 مدیریت برند. 40
2-4-2 تصویر برند. 41
2-4-3 فواید برند. 41
2-4-4 دلایل اهمیت برندها42
2-4-4-1 مصرف کننده. 42
2-4-4-2 شرکت ها (تولید کنندگان)42
2-5 شخصیت برند. 43
2-5-1 تعاریف شخصیت برند. 43
2-5-2 اهمیت شخصیت برند. 45
2-5-2-1 شخصیت برند چگونه شکل می گیرد؟. 45
2-5-2-2 چرا سازمانها از مفهوم شخصیت برند استفاده می کنند؟. 45
2-5-3 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند. 46
2-5-4 ویژگی های شخصیتی در برند. 46
2-5-5 فرهنگهای متفاوت در شخصیت برند. 47
2-5-6 تحقیقات صورت گرفته در خصوص شخصیت برند. 48
2-6 وفاداری به برند 50
2-6-1 تعریف وفاداری.. 51
2-6-2 رویکردهای وفاداری.. 54
2-6-3 مراحل توسعه وفاداری.. 56
2-6-4 وفاداری به برند. 58
2-6-4-1 تعاریف وفاداری به برند. 59
2-6-4-2 سطوح وفاداری به برند از نظر دیوید آکر. 60
2-6-4-3 مزایای وفاداری به برند. 61
2-6-4-4 تحقیقات صورت گرفته در خصوص وفاداری برند. 62
2-6-5 رابطه ویژگی شخصیتی و شخصیت برند. 63
2-6-6 رابطه شخصیت برند و وفاداری برند. 63
2-6-7 رابطه ویژگی شخصیتی با وفاداری برند. 64
2-6-8 رابطه بین ویژگی های شخصیتی با شخصیت برند و وفاداری به برند. 64
فصل سوم. 71
3-1 مقدمه. 70
3-2 روش تحقیق.. 71
3-3 اهداف تحقیق.. 72
3-4 جامعه آماری.. 73
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 73
3-6 روش و ابزار گردآوری داده ها74
3-7 سؤالات پرسشنامه. 75
3-9 روایی و پایایی پرسشنامه. 70
3-9-1 روایی پرسشنامه. 70
3-9-2 پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 71
3-10 روشهای تحلیل داده ها73
فصل چهارم. 74
4-1 مقدمه. 81
4-2 تحلیل توصیفی.. 81
4-2-1 متغیر سن.. 81
4-2-2 متغیر جنسیت... 82
4-2-3 متغیر تحصیلات.. 83
4-2-4 متغیر وضعیت تأهل.. 84
4-2-5 متغییر درآمد. 81
4-3 تحلیل استنباطی.. 82
4-3-1 مدلسازی معادلات ساختاری.. 82
4-3-2 تدوین مدل تحقیق.. 85
4-3-3 تخمین مدل.. 82
4-3-4 ساخت ماتريس كوواريانس.... 83
4-3-5 ارزیابی تناسب مدل.. 88
4-3-5-1 آزمون مجذور کای ()، مجذور کای به درجه آزادی.. 89
4-3-5-2 شاخص GFI و AGFI. 89
4-3-5-3 شاخص RMSR یا RMR.. 89
4-3-6 تفسير و تعبير مدل.. 90
4-3-7 تحلیل مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تأییدی)81
4-3-8 پاسخ به فرضیات تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری (SEM)83
فصل پنجم.. 85
5-1 مقدمه. 86
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق.. 86
5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول.. 87
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 87
5-2-3 نتایج آزمون فرضیه سوم. 88
5-2-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم. 89
5-2-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم.. 89
5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم.. 89
5-3 نتایج حاصل از آزمون برازش مدل و مدل نهایی تحقیق.. 90
5-4 مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق.. 91
5-5 پیشنهادات کاربردی.. 95
5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 99
منابع و مأخذ.. 101
پیوست ها131

فهرست جداول
جدول 2‑1 ابعاد پنج گانه شخصیت برند آکر 48
جدول 2‑2پیشینه تحقیق. 64
جدول 3‑1 منابع مورد استفاده در پرسشنامه تحقیق 76
جدول 3‑2 مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده از هریک از متغیرها 79
جدول 4‑1 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن 82
جدول 4‑2 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت 83
جدول 4‑3 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تحصیلات 84
جدول 4‑4 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تأهل 85
جدول 4‑5 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر درآمد. 86
جدول 4‑6 اسامی متغیرها در لیزرل 91
جدول 4‑7 شاخص های برازش مدل 100
جدول 4‑8 بارهای عاملی سازه های تحقیق.. 101
جدول 4‑9 نتایج آزمون فرضیات... 104

فهرست اشکال و نمودارها
شکل 2‑1 پیوستار مسئولیت اجتماعی.. 16
شکل 2‑2 مدل مفهومی تحقیق.. 68
شکل 3‑1 انواع پژوهش.... 72
نمودار 4-1 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن 82
نمودار 4‑2 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر جنسیت 83
نمودار 4‑3 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تحصیلات 84
نمودار 4‑4 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر تأهل 85
نمودار 4‑5 توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر درآمد. 86
نمودار 4‑6 مدل مفهومی تحقیق ؛ متغیرها، شاخص ها، روابط مفروضه. 91
شکل4‑7 مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر. 95
شکل 4‑ 8 مدل تحقیق در حالت استاندارد. 96
شکل 4‑9 مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب (t-value) 97
شکل 5‑1 مدل نهائی تحقیق با ضرایب مسیر.113


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله مدیریت بانکداری - elearnpars.org

مقاله مدیریت بانکداری. این مقاله با عنوان دوره آموزشی مدیریت بانکداری توسط مرکز ...

آرشیو اخبار بانکی - banki.ir

سه شنبه ، 17 اسفند 1395 ، 09:54 بانکی دات آی آر: بانک رفاه کارگران با ارائه خدمات بانکی در ...

مدیریت بازاریابی - اهمیت ، ضرورت و فواید تحقیقات …

داده­های ثانویه. داده­های اولیه. به ندرت. بله. عیناً منطبق بودن با نیازهای شرکت. هزینه ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

پژوهشهای انجام شده و در دست انجام ... طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی ...

مدیریت بازاریابی - اهمیت ، ضرورت و فواید تحقیقات …

داده­های ثانویه. داده­های اولیه. به ندرت. بله. عیناً منطبق بودن با نیازهای شرکت. هزینه ...

همایش های تاریخی و گردشگری : همایش ها ، کنفرانس ها و

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس 08 اسفند ماه 1395 محورهای همایش : • مبانی و ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

پژوهشهای انجام شده و در دست انجام ... طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی ...

ره ولاء

استاد سید جعفر شهیدی به سال 1297 در بروجرد متولد شد و در 23 دی ماه 1386 از این جهان بار سفر بست.

همایش های تاریخی و گردشگری : همایش ها ، کنفرانس ها و

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس 08 اسفند ماه 1395 محورهای همایش : • مبانی و ...

مدیریت بازاریابی - اهمیت ، ضرورت و فواید تحقیقات …

داده­های ثانویه. داده­های اولیه. به ندرت. بله. عیناً منطبق بودن با نیازهای شرکت. هزینه ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

آرشیو اخبار بانکی - banki.ir

سه شنبه ، 17 اسفند 1395 ، 09:54 بانکی دات آی آر: بانک رفاه کارگران با ارائه خدمات بانکی در ...

بازار مخصوص فروش زنان مسیحی و ایزدی در نینوا - …

من زنم … با دست هایی که دیگر دل خوش به النگو هایی نیست که زرق و برقش شخصیتم باشد.

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار 26 تا 27 بهمن ماه 1395

مدیریت بازاریابی - اهمیت ، ضرورت و فواید تحقیقات …

داده­های ثانویه. داده­های اولیه. به ندرت. بله. عیناً منطبق بودن با نیازهای شرکت. هزینه ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این ...

003file

ghoran dovom

گزارش کارآموزی شركت مخابرات استان تهران ، اداره

کسب 20میلیون درماه با گوشی وازاندروید تضمینی

طراحی سایت مرکز درمانی

پاورپوینت بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها.

تحول در نظام هاي مديريتي

تحول در نظام هاي مديريتي

تحقیق درباره بازاريابي صنعتي 40 ص

مقاله درباره جوشکاری زیرپودری یا SAMW