دانلود رایگان


ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده از دیدگاه مشتریان - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه رقابت براي بهبود کیفیت خدمات بهعنوان یک مسأله راهبردي کلیدي براي سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت میکنند شناختهشده است.

دانلود رایگان
ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده از دیدگاه مشتریان بر اساس الگوی فن کیفیت خدمات (سرکوال)(مورد مطالعه : شرکت باریج اسانس کاشان)(تعداد صفحات:20)چكیده
هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان شرکت باریج اسانس شهر کاشان بر اساس مدل سروکوال است. تحقیق حاضر کاربردي و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی –پیمایشی میباشد. جامعه آماري موردمطالعه در این تحقیق، کلیه افرادي است که حداقل یکبار از محصولات شرکت باریج اسانس در شهرستان کاشان محصولات خریداري کرده اند. نمونه آماري در این پژوهش 105 نفر از مشتریان است. روش نمونهگیري در این پژوهش بهصورت نمونهگیري تصادفی ساده میباشد. روش جمعآوري اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانهاي و میدانی میباشد. در این تحقیق، پرسشنامه شامل 50 سؤال در خصوص کیفیت خدمات با توجه به ابعاد متفاوت میباشد. پرسشنامه بنا بر تحقیقات محققین از اعتبار بالایی برخوردار بود و پایایی 5 به دست آمد. بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا / پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ 87 پرسشنامه بین نمونه آماري منتخب پخش شد. سپس اطلاعات جمعآوريشده از پرسشنامه وارد شد. سپس آزمونهاي آماري روي این دادهها انجام گرفت. نتایج آماري نشان داد که بین spss برنامه وضعیت موجود و مطلوب خدمات ارائهشده توسط فروشندگان شرکت باریج اسانس ازلحاظ ابعاد موارد ملموس خدمات، قابلیت اعتماد خدمات، پاسخگویی، قابلیت اطمینان خدمات، همدلی خدمات و بهاي خدمات ازنظر مشتریان تفاوت وجود دارد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جامعه شناسی فناوری های پزشکی

تعیین سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی

مقاله درباره اصول انتشار امواج صوتي

نرم افزار اندرویدی آموزش كامل خط تحريري يا

مقاله درباره ابـن خلـدون 71 ص

چگونه درك مطلب خود را افزايش دهيم

روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت های خودم به

تحقیق درمورد طراحي لباس در آموزشگاه

پاورپوینت برای تدریس درس های 12 و 13 (هرکدام جای

دانلود کتاب زیبای عرب pdf