دانلود رایگان


ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده از دیدگاه مشتریان - دانلود رایگان



دانلود رایگان امروزه رقابت براي بهبود کیفیت خدمات بهعنوان یک مسأله راهبردي کلیدي براي سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت میکنند شناختهشده است.

دانلود رایگان
ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده از دیدگاه مشتریان بر اساس الگوی فن کیفیت خدمات (سرکوال)(مورد مطالعه : شرکت باریج اسانس کاشان)(تعداد صفحات:20)چكیده
هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان شرکت باریج اسانس شهر کاشان بر اساس مدل سروکوال است. تحقیق حاضر کاربردي و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی –پیمایشی میباشد. جامعه آماري موردمطالعه در این تحقیق، کلیه افرادي است که حداقل یکبار از محصولات شرکت باریج اسانس در شهرستان کاشان محصولات خریداري کرده اند. نمونه آماري در این پژوهش 105 نفر از مشتریان است. روش نمونهگیري در این پژوهش بهصورت نمونهگیري تصادفی ساده میباشد. روش جمعآوري اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانهاي و میدانی میباشد. در این تحقیق، پرسشنامه شامل 50 سؤال در خصوص کیفیت خدمات با توجه به ابعاد متفاوت میباشد. پرسشنامه بنا بر تحقیقات محققین از اعتبار بالایی برخوردار بود و پایایی 5 به دست آمد. بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا / پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ 87 پرسشنامه بین نمونه آماري منتخب پخش شد. سپس اطلاعات جمعآوريشده از پرسشنامه وارد شد. سپس آزمونهاي آماري روي این دادهها انجام گرفت. نتایج آماري نشان داد که بین spss برنامه وضعیت موجود و مطلوب خدمات ارائهشده توسط فروشندگان شرکت باریج اسانس ازلحاظ ابعاد موارد ملموس خدمات، قابلیت اعتماد خدمات، پاسخگویی، قابلیت اطمینان خدمات، همدلی خدمات و بهاي خدمات ازنظر مشتریان تفاوت وجود دارد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید





مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد ارزشيابي و تأثير آن بر پيشرفت

نرم افزار BlueMarble GeoObjects 4.0

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای

تحقیق جایگاه احزاب در تاثیرگذاری برعوامل قدرت

بسیج 18 ص

تحقیق اخلاق در مدیریت

معنی لغوی فرهنگ

راهنمای تعمیر میکروتیک RB112

فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع

مقاله بررسی میزان شیوع سندرم روده تحریک پذیر