دانلود رایگان


بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)چکیده:
واژگان کلیدی: کارآفرینی، دانشگاه، ....
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه............................................................................ 10
1-2- بیان مسأله. ....................................................................11
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................... 12
1-4- اهداف تحقیق................................................................ ......13
1-4-1- هدف اصلی ...................................................................................................................................13
1-4-2 - هدف کاربردی .............................................................................................................................13
1-5- چارچوب نظری............................................................................. 14
1-6- پرسش های تحقیق......................................................................... 15
1-7- فرضیه های تحقیق ............................................................................................................................16
1-8- تعریف متغیرها............................................................................................17
1-8-1- تعریف مفهومی متغیر ها......................................................................................17
1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرها................................................................................................19
1-9- قلمرو تحقیق......................................................................................... 21
1-9-1- قلمرو موضوعی................................................................................... 21
1-9-2- قلمرو مکانی........................................................................................ 21
1-9-3- قلمرو زمانی................................................................................. 21

فصل دوم : ادبیاتو پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه............................................................................................. 23
2-2- کارآفرینی................................................................................................ 23
2-3- ویژگی های کارآفرینان................................................................................................. 24
2-4- روحيه کار آفريني............................................................................................. 26
2-5- سه موج در کارآفرینی............................................................................................................ 28
2-6- کارآفرینی و ابعاد فرهنگ ................................................................................................29
2-7- کارآفرینی و اشتغال............................................................................................................................ 34
2-8- انواع كارآفريني................................................................................................................ 35
2-9- آموزش کارآفرینی........................................................................................................................... 36
2-10- کارآفرینی، دانشگاه و دانشجویان........................................................................................................................ 39
2-11- عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه.......................................................................................................... 41
2-11-1- دانش.......................................................................................................... 41
2-11-2- تجربه......................................................................................................................... 43
2-11-3- خانواده...................................................................................................................45
2-11-4- نگرش.......................................................................................................... 47
2-11-5- هنجارهای اجتماعی..................................................................................................... 47
2-11-6- کنترل رفتاری ادراک شده................................................................................................................48
2-11-7- ویژگی های جمعیتی................................................................................................................................ 48
2-12- پیشینه تحقیق............................................................................................................................................. 50

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه................................................................................................................................... 54
3-2- فرآیند اجرای تحقیق........................................................................................................ 54
3-3- روش تحقیق..................................................................................................................... 55
3-4- جامعه و نمونه آماری.............................................................................................................................. 55
3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها..................................................................................................57
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه..................................................................................... 58
3-6-1- روایی...................................................................................................................... 58
3-6-2- پایایی................................................................................................................................ 59
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه..................................................................................................................... 62
4-2- آمار توصیفی......................................................................................................................... 62
4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان......................................................................................................... 63
4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان............................................................................................................ 64
4-2-3- توصیف متغیر دانش......................................................................................................... 65
4-2-4- توصیف متغیرتجربه......................................................................................... 66
4-2-5- توصیف متغیر ویژگی های شخصیتی.......................................................................................................... 67
4-2-6- توصیف متغیر خانواده..................................................................................................................68
4-2-7- توصیف متغیر نگرش............................................................................................................. 69
4-2-8- توصیف متغیر هنجارهای اجتماعی............................................................................................................. 70
4-2-9- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده....................................................................................................................71
4-2-10- توصیف متغیر قصد کارآفرینانه. ....................................................................................................................72
4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها..............................................................................................................73
4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها ..........................................................................................................74
4-5- شاخص های برازندگی مدل........................................................................................................................... 75
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................................................. 76
4-7- بررسی فرضیه های تحقیق................................................................................................................. 78

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه........................................................................................................................... 83
5-2- نتایج تحقیق............................................................................................................................................ 83
5-3-بحث و نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 86
5-4- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق................................................................................................................. 87
5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی........................................................................................................................ 89
5-6- محدودیت های تحقیق....................................................................................................................... 89

منابع و مآخذ
الف- فارسی............................................................................................................. 91
ب- انگلیسی................................................................................................................... 95
پیوستها و ضمائم ..................................................................................................................................100
چکیده انگلیسی ..................................................................................................................... .111
فهرست جداول
فهرست اشکال


فهرست نمودارها


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بخش

تحقیق درباره ورزش از چه زمان در ميان مردم رواج

بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر

کارورزی 2 (تمرین معلمی) دبیری الهیات و معارف

دانلود جزوه کتاب تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و

طرح توجیهی روغن کشی از هسته میوه ها

متن ترجمه مقاله انگلیسی(چاب به روش jit وap )

تحقیق درباره عيد قربان باروز قرباني كرد هر غير

مقاله اخلاق در مدیریت

دانلود کتاب فارسی اصلی و بدون سانسور بیگانه اثر