دانلود رایگان


پایان نامه ارشد بررسی کارایی هزینه شعب بانک ملی - دانلود رایگاندانلود رایگان این پژوهش به دنبال بررسی کارایی هزینه شعب بانک ملی در استان قزوین می باشد. داده های مورد بررسی آمار و ارقام 50 شعبه بانک ملی در استان قزوین برای دوره زمانی

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد بررسی کارایی هزینه شعب بانک ملی با استفاده از روش مرز تصادفی SFAچکیده
این پژوهش به دنبال بررسی کارایی هزینه شعب بانک ملی در استان قزوین می باشد. داده های مورد بررسی آمار و ارقام 50 شعبه بانک ملی در استان قزوین برای دوره زمانی (1389-1385) است. برای این منظور در این تحقیق از تابع هزینه مرزی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل اول ناکاریی متغیر با زمان بتیس و کوئلی(1992) می باشد. در تابع هزینه مورد استفاده حجم تسهیلات اعطایی به عنوان ستانده، سپرده های سرمایه گذاری به عنوان نهاده در نظر گرفته شده است. بنابراین متوسط نرخ هزینه های پرسنلی، سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، متوسط نرخ هزینه های استهلاک و متوسط نرخ هزینه های اداری به عنوان قیمت نهاده ها می باشد.
نتایج به دست آمده از مدل ناکارایی متغیر با زمان نشان می دهد که میانگین ناکارایی هزینه شعب بانک ملی در استان قزوین روند کاهش داشته است. بدین ترتیب میانگین ناکارایی در سال 1385 از 41/2 به 95/1 در سال 1389 کاهش پیدا کرده است. بر اساس مدل برآورد شده میانگین کارایی شعب 83/97 درصد برآورد شد فلذا می توان بیان نمود که امکان افزایش تسهیلات اعطایی با توجه به همین سطح از نهاده ها و قیمت نهاده ها وجود دارد.
آزمون های فرضیه به شرح ذیل می باشد:
  • فرم تابع ترانسلوگ برای برآورد ناکاریی هزینه مناسب می باشد.
  • اثرات ناکارایی هزینه شعب بانک ملی به زمان وابسته است و طی زمان افزایش می یابد.
  • بخش عمده انحرافات از مرز در تابع هزینه شعب بانک ملی ناشی از ناکارایی هزینه می باشد.
با مقایسه میانگین کارایی هزینه شعب بانک ملی در استان قزوین می توان دریافت که شعب دانشگاه آزاد و بیدستان به ترتیب از منظر کارایی هزینه در وضعیت بهتری قرار دارد و ناکارایی هزینه در شعب دانشگاه آزاد و بیدستان پایین تر می باشد.
کلید واژه: کارایی، تابع هزینه، شعب بانک، بانک ملی
اهداف تحقیق
بازارهای مالی با جهت دهی وجوه افرادی که مازاد دارند اما استفاده ی سودمندی از آنها به عمل نمی آورند، به سوی کسانی که دارای کسری منابع هستند و فرصت های سرمایه گذاری سودمندی را سراغ دارند، موجب ارتقاء کارایی اقتصاد می شوند. اگر کارکرد بازارهای مالی خوب باشد، بر افزایش رشد اقتصادی اثر کلیدی دارد. اگر کارکرد بازارهای مالی ضعیف باشد عاملی در جهت فقر کشورها به شمار می رود. افزون بر آن، فعالیت بازارهای مالی اثر مستقیمی بر ثروت شخصی، رفتار فعالان اقتصادی، مصرف کنندگان و عملکرد چرخه ی اقتصاد دارد (قضاوی، 1388، ص 25).
1-3 سوالات تحقیق
  • کدام شعب بانک ملی در استان قزوین نیست به سایر شعب از ناکارایی هزینه بالاتری برخوردار هستند؟
  • آیا افزایش زمان و ایجاد تحولات نظام بانکداری در ایران منجر به کاهش ناکارایی هزینه در بانک ملی شده است؟
1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق
مطمئنا اگر انسان با محدودیت منابع و امکانات تولید روبرو نبود، نه نیازی به علم اقتصاد داشت، و نه لازم بود که به مباحثی چون کارایی و بهره وری بپردازد. اما چنین نیست، از این رو کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتایج را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به کارایی و بهره وری بالاتر نامید (امامی میبدی، 1379، ص1).
در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفاهیم کارایی و بهره وری توسعه و تکامل یافته و در دو دهه اخیر، اندازه گیری آن نیز بر مبنای تئوری های اقتصاد، امکان پذیر و عملی شده است. در مفهوم جدید، کارایی به مفهوم تلف نکردن منابع است که از نسبت کل ستانده به کل نهاده به دست می آید و بهره وری به مفهوم مقایسه کارایی یک بنگاه (سازمان) طی دو زمان متفاوت و یا مقایسه کارایی دو بنگاه (سازمان) نسبت به یکدیگر در یک زمان می باشد و به عبارت دیگر، بهره وری مقایسه کارایی است (همان منبع، ص 2).
محدودیت منابع، افازیش جمعیت (به طوری که طی یک قرن اخیر جمعیت جهان 4 برابر شده است)، تنوع و گسترش نیازها و خواسته های مردم، و همچنین افزایش سطح انتظارات آنها، لزوم استفاده بهتر از منابع و عوامل را بر ما معلوم می کند.
فرمت فایل word
تعداد صفحات 150
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق. 1
مقدمه. 2
1-1 بیان موضوع یا مساله. 4
1-2 اهداف تحقیق. 6
1-3 سوالات تحقیق. 7
1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق. 7
1-5 استفاده کنندگان تحقیق. 11
1-6 فرضیه یا فرضیه های تحقیق. 11
1-7 معرفی متغیرهای مستقل و وابسته. 12
1-8 توضیح واژه ها و اصطلاحات.. 12
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 17
مقدمه. 18
2-1 مروری بر تعاریف کارایی و شیوه های اندازه گیری آن. 20
2-1-1 تعریف ناکارایی.. 20
2-1-2 تاریخچه کارایی.. 21
2-1-3 مفاهیم کارایی.. 22
2-1-3-1 کارایی مفهومی پویا 24
2-1-3-2 کارایی مفهومی نسبی.. 24
2-1-3-3 کارایی، بهره وریو اثربخشی.. 25
2-1-3-4 کارایی در تولید. 26
2-1-3-5 سودآوری و کارایی.. 28
2-1-3-6 کارایی و انواع آن از دیدگاه فارل. 29
2-1-3-6-1 اصول و مفاهیم کارایی.. 31
2-1-3-6-2 کارایی ساختاری.. 34
2-1-3-6-3 اندازه گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید. 34
2-1-3-6-4 اندازه گیری کارایی بر مبنای حداکثرسازی محصول. 36
2-1-4 تعاریف انواع کارایی.. 38
2-1-4-1 کارایی فنی (تکنیکی) 38
2-1-4-2 کارایی تخصیصی (قیمت) 39
2-1-4-3 کارایی اقتصادی.. 40
2-1-4-4 کارایی هزینه. 40
2-2 عوامل موثر بر کارایی بانک ها 40
2-3 نقش بانک ها در اقتصاد. 43
2-4 نقش سیستم بانکی در رشد و توسعه اقتصادی.. 43
2-5 سیر تکامل بانکداری در ایران. 45
2-6 پیشینه تحقیق. 46
2-6-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 46
2-6-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 51
2-7 خلاصه و نتیجه گیری.. 61
فصل سوم روش تحقیق. 62
مقدمه. 63
3-1 مقایسه وضعیت شعب بانک ملی در استان قزوین.. 63
3-1-1 تاریخچه بانک ملی ایران. 63
3-1-2 ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی در استان قزوین.. 67
3-2 ارائه مدل. 73
3-2-1 تحلیل تابع مرزی تصادفی (SFA)
3-2-2 تابع تولید مرزی تصادفی.. 74
3-2-3 تابع هزینه مرز تصادفی (نظریه کارایی هزینه) 77
3-3 روش های محاسبه کارآیی.. 78
3-3-1 روش های پارامتریک... 81
3-3-1-1 روش های مرزی تصادفی.. 82
3-3-1-2 روش توزیع آزاد. 90
3-3-1-3 روش مرز انبوه 91
3-3-1-4 روش مرز انبوه بازگشتی.. 91
3-3-2 روش های ناپارامتریک... 92
3-3-2-1 روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)
3-3-2-2 روش غیرپارامتریک مالم کوئیست (DEA)
3-3-3 روش شاخص های کارایی عوامل تولید. 97
3-3-4 مقایسه دو روش عمده پارامتری و ناپارامتری.. 98
3-3-5 انتخاب روش ها 101
3-3-6 معیارهای ناکارایی و مدل سازی ناکارایی.. 101
3-3-7 تبیین مدل. 104
3-3-8 معرفی مدل کارایی مورد استفاده 105
3-4 داده ها و ستانده های تحقیق. 107
3-4-1 روش تولیدی.. 108
3-4-2 روش واسطه ای.. 108
3-4-3 متغیرهای مدل. 109
3-4-4 معرفی و برآورد مدل. 110
3-4-4-1 برآورد مدل. 111
3-5 انتخاب تابع (تعیین نوع تابع مرزی تصادفی مورد استفاده) 112
3-6 روش گردآوری داده ها و جامعه آماری.. 115
3-7 خلاصه و نتیجه گیری.. 116
فصل چهارم یافته های تحقیق. 117
مقدمه. 118
4-1 داده ها 118
4-2 بررسی کارایی هزینه. 119
4-2-1 تخمین ضرایب تابع هزینه. 119
4-2-2- نتایج تخمین ضرایب تابع هزینه. 120
4-3 آزمون فرضیه های مدل. 124
4-3-1 محاسبه کارایی هزینه شعب بانک ملی.. 126
4-4 خلاصه و نتیجه گیری.. 127
فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. 128
مقدمه. 129
5-1 پذیرش یا رد فرضیه تحقیق و نتایج تحقیق. 131
5-2 نتیجه گیری.. 132
5-3 محدودیت ها و مشکلات تحقیق. 133
5-4 پیشنهادات.. 133
منابع و ماخذ. 135
منابع فارسی.. 135
منابع انگلیسی.. 138


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
کارایی


مفاهیم کارایی


کارایی اقتصادی


تابع مرزی


مرزی تصادفی


SFA


تحلیل پوششی داده


تابع هزینه


هزینه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

دانشکده مدیریت

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

الف - هیچ کس حریف بانک ها نمی شود

کمتر کسیست که گذرش به بانک ها و موسسات مالی اعتباری افتاده باشد و معضلات دریافت وام را ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

ردیف : عنوان سال نگارش نگارنده 1 بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی ...

مرکز آموزش دپارتمانهای هتلداری،آشپزی و کافی شاپ

ایران شف اولین مرکز تخصصی آموزش منابع انسانی، دپارتمانهای هتلداری، مدیریت کترینگ ...

دانشگاه کردستان | هيوا فاروقي

عنوان پایاننامه: شناسایی عوامل موثر برکیفیت کاشی وارائه یک مدل آماری به منظور بهینه ...

ماجرای شلیک ضدهوایی در مرکز تهران/ 25 پرونده …

فارس: برای اولین بار در روز جمعه سوم دی ماه سال جاری بود که صدای شلیک پدافند هوایی در ...

دانلود رایگان پایان نامه تعیین کارایی بانک های …

دانلود رایگان پایان نامه بررسی کارآیی ... کارایی شعب بانک ... بانک پایان نامه های ارشد ...

دانلود رایگان پایان نامه تعیین کارایی بانک های …

دانلود رایگان پایان نامه بررسی کارآیی ... کارایی شعب بانک ... بانک پایان نامه های ارشد ...

توسط وزارت خارجه منتشر شد متن کامل و ۵ ضمیمه …

توسط وزارت خارجه منتشر شد متن کامل و ۵ ضمیمه برنامه جامع اقدام مشترک

دانشگاه کردستان | هيوا فاروقي

عنوان پایاننامه: شناسایی عوامل موثر برکیفیت کاشی وارائه یک مدل آماری به منظور بهینه ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

(به مرکز رزرواسیون گروه هتلهای هما در شهرهای تهران …

رزرو اينترنتي هتل در سراسر جهان، رزرو هتلها بصورت آنلاين به همراه پرداخت اينترنتي ...

مدیریت مجموعه

مقاله درباره فولاد هاي تند بر

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلیword

تاثير آموزش هنر در مدارس دوره ي ابتدايي . آقاي

مقاله كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان

دانلود پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید اجزاي سیستم

FaLang Pro V2.8.0 دانلود کامپوننت مدیریت زبان ها و چند

پایان نامه و آموزش طراحی و ساخت نیروگاه آبی و

چگونگي تجزيه وتحليل امتحانات